16 vjecarja nga Kosova na i zbardh fytyren ne Gjermani ! Ministria e Arsimit te Gjermanise e shpall…

admin 0

16 vjecarja nga Kosova na i zbardh fytyren ne Gjermani ! Ministria e Arsimit te Gjermanise e shpall…

Kjo ësh të Gerta Miftari nga Kosova që je.ton në Gjermani. 16-vje çarja u shpall me intelegjencë më të lartë nga Mini.stria e Arsimit në Gjermani.
Që në mo shë shumë të vogël, kur ajo kish.te 12vjet, filloi të ligjëronte në lë minë e gjermanishtes, anglishtes dhe gju.hën frënge. Por, ky është ve tëm fillimi i karrierës së saj. Ajo sy non edhe më shumë në jetë.

Në të ardh men, Gerta e sheh ve.ten si një juriste. Kjo nuk ësh të e tëra për të. Për Portalb ajo zbuloi më shu.më për veten e saj dhe rrugë timin deri më tani.

Prin dërit e mi janë nga Kosova dhe unë e ndj.ej veten kosovare edhe pse kam lindur dhe jam rritur në Gjer mani. Ata e kanë vërej tur që unë gjithmonë kam patur një dësh.irë të madhe që e vogël për librat. Jam shumë falën deruese për familjen time dhe për pë.rkrahjen që kam marrë nga ata, tha Ger ta Miftari.
Mësu esit e Gertës që në shkollë fillore e kanë vëre.jtur talentin dhe intelegjencën që ajo posedon. Ata menjë herë janë angazhuar dhe kanë bised.uar me drejtorin e shkollës së mesme për ta sugjeruar Gertën si një profe soreshë për gjuhën gjermane, angleze dhe frënge.
Që nga mo sha 12-vjeçe, Gerta ka filluar pu.nën në shkollë, ku u ka ligjë ruar nxënësve në moshë shumë më të ma.dhe se vet ajo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *