Albin Kurti “dukati i Shqiptarise” nuk po heq dore nga Bashkimi Kombetar – Ja deklarata e tij e fundit qe dridhi serbine dhe nderkombetaret

Albin Kurti “dukati i Shqiptarise” nuk po heq dore nga Bashkimi Kombetar – Ja deklarata e tij e fundit qe dridhi serbine dhe nderkombetaret

Albin Kurti “dukati i Shqiptarise” nuk po heq dore nga Bashkimi Kombetar – Ja deklarata e tij e fundit qe dridhi serbine dhe nderkombetaret

Kurti i kth,ehet temës për bashk,imin kombëtar: Synimet tona mbes,in të njëjta.Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti në përvjet,orin e 16 të themelimit të partisë së tij, është shpr,ehur se bashkimi kombë,tar mbetet pjesë e prog,ramit të tyre.Kurti gjatë konfere,ncës për medie, që u mbajt në vend,in ku edhe u themelua fillim,isht Lëvizja Vetëvendosje, tha se “Edhe në programin e LVV-së bashk,imi kombëtar, që është më sh,umë se bash,kim me Shqipërinë, shihet si int,encë historike që nuk e përzg,jedhim ne por ajo neve”.“Aq e thellë është sa që nuk mu,nd të thu,het se përzgj,edhet si një produkt”, është shprehur Kurti.Ai tha se “Altern,ativa jonë qeverisëse është po ajo dhe syn,imet tona vazhdojnë të mbesin të një,jta”.“Alternativa jonë qeveri,sëse është po ajo edhe synimet tona vazhdoj,në të mbeten të njëjta, mirëpo ne përdorim gjithnjë e më shumë më,nyra, gjithnjë e më shumë meka,nizma e instrumente për ta realizuar qëll,imin e njëjtë, të bëjmë hapa drejt afri,mit me Republikën e Shqipërisë dhe t’i ndihmojmë shqipta,rët kudo që janë në Ballkan që të faktoriz,ohen sa më shumë e sa më shpejt“, tha ai.”, theksoi Kurti.

Po as,htu Kurti, ka falënderuar të gjitha aktivistët e kësaj lëvi,zjeje në 16-vjetorin e themelimit të këtij subjekti politik.“Ju falënde,rohem të gjithë atyre që për 16 vjet e kanë ndihmuar lëvizjen tonë dhe kanë bërë që të jemi këtu ku jemi në kuptimin e përmasës së një subjekti që tash e dy herë i fiton zgjedhjet në Kosovë dhe ka grupin më të madh parlamentar në historinë e Kos,ovës”, ka thënë Kurti, njofton Klank,osova.tv.Ai përmendi se gjatë këtyre viteve kanë pasur mome,nte të lumtura e të vështira.“Përgjatë këtyre viteve kemi pasur shum,ë qaste të lumtura dhe të vështira e të rënda në VV. Duhet t’i kujt,ojmë Bon Balajn, Arben Xheladinin, Astrit Deharin, Arbnor Deharin e sh,umë e shumë të tjerë, kontributi i të cilëve ndjehet përd,itë tek strukturat tona”.Kur,ti ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje i ka fituar për 16 vjet be te,jat e vogla dhe të mes,me, por që pas 14 shkurtit ndodhet para betejës së madhe.“Kemi shumë punë për,para por be te,jat e vogla dhe të mesme janë fit,uar që ta kemi shansin për be tejë,n e madhe. 14 shkurtin nuk e shohim si datë kur fitu,am, kur duhet të pushojmë e rehatohemi por si shans për be te,jën e madhe – për bërjen Kosovës republikë me drej,tësi…”, u shpreh ai.Në anën tjetër kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, njëri nga bashkë,punëtorët kryesor të Kurtit që nga themelimi i LVV-së kujtoi disa nga mom,entet e 16 viteve më parë.

“Kemi shumë kujti,me këtu, po më kujtohet në një konfer,encë shtypi ishim këtu me Albinin dhe gazetarët aty, na ndodhte që ata vra,ponin shpejt dhe na lenin duke fol vet me vete sepse poI,icjia vinte dhe na ka ndodhë dy herë veç kur e pamë që gazetarët nuk janë këtu më sepse vinte poI,icjia për të na a resj,tuar nga një herë, këto kanë qenë perip,ecitë“, tha ai.Sipas tij, VV ka dal nga popu,lli i cili gjithmonë ka qenë në halle dhe ka pas probleme.“Lëvizja Vetëvendosje unë konsideroj që kurrë nuk ka preten,duar që ka shpikur diçka të re. Ne gjithmonë kemi qenë të vetëd,ijshëm që i përkasim një përpjekje shumë të gjatë të popullit të Kosovës për me qenë rehat në tokën e vet“, tha ai.Konjufca tha se Vetëvendosja është një trashë,gimi shumë e rëndësi,shme politike për Kosovën, duke shtuar se partia ka dalë nga gj,iri i pop,ullit.“Vetëvendosje është nga qytetarë tipikë të shtresave të ndr,yshme të popullit tonë që ka qenë gjithmonë me halle. Vetëvendosje kurrë s’ka pretenduar që po shpik diçka të re. Kemi qenë të vetëdi,jshëm se i përkasim një përpjekje të gjatë të popullit tonë për me qenë rahat në tokë të vet. Duam të jetojmë ba,shkë dhe rahat, pa probleme. Vetëvendosje ka qenë pa hile dhe prand,aj është përqafuar nga populli shqip,tar”, theksoi ai.

Leave a comment

Your email address will not be published.