E FUNDIT/ Nga sot kush e kerkon bashkimin Kosove-Shqiperi do te vendosen sanksione nga ana e Bidden! Ja raporti

E FUNDIT/ Nga sot kush e kerkon bashkimin Kosove-Shqiperi do te vendosen sanksione nga ana e Bidden! Ja raporti

E FUNDIT/ Nga sot kush e kerkon bashkimin Kosove-Shqiperi do te vendosen sanksione nga ana e Bidden! Ja raporti

E FUNDIT/ Nga sot kush e kerkon bashkimin Kosove-Shqiperi do te vendosen san,ksione nga ana e Bidden! Ja raporti-Raporti amerikan: Biden do vendosé san,ksione ndaj politikanéve qé kérkojné bashkimin Kosové-Shqipéri.Né njé raport té botuar ditén e sotme nga Instituti ame,rikan i Politikés sé Jashtme amerikane ‘John Hopkins’ thekson se administrata e presidentit Joe Biden do té ndérmarré san,ksione ndaj çdo lideri politik né Shqipéri dhe né Kosové, i cili bén thirrje pér krijimin e Shqipérisé sé Madhe.Raporti i cili shpjegon situatén né Ballkan, veçanérisht marrédhéniet midis Kosovés dhe Serbisé, saktéson midis té tjerave se çdo pérpjekje pér té béré thirrje apo pro,movuar krijimin e Shqipérisé sé Madhe apo bashkimin midis dy vendeve do té shoqérohet me sanksione.“Zbatimi i hapave té administratés Biden, duke pérfshiré emérimin e té dérguarit Special pér Njohjen e Kosovés”, sé bashku me para,lajmérimin e shprehur té SHBA-sé pér té sanksionuar çdo lider né Shqipéri apo Kosové qé promovon apo bén thirrje pér ‘bashkim’ mes té dyve vendeve té pa,varura”, thuhet né raport.

Né raport shpjegohet qasja qé ka Peréndimi ndaj Kosovés dhe situatés né Ballkan, duke theksuar se shtetet e BE-sé qé nuk e kané njohur ende Kosovén, nése ndryshojné qéndrim pérbéjné çelésin e stabilitetit rajonal. Kjo bén qé Beogradi dhe Prishtina té lévizin nga pozicionet e tyre. Raporti vé né dukje se Peréndimi po punon me Greqiné qé ajo té njohé Kosovén dhe kjo do t’i hapte rrugén Kosovés pér té qené mé pas edhe anétare e NA,TO-s. Gjithashtu raporti ngre alarmin pér ndikimin rus dhe até kinez né Ballkan.“Rritja e ndikimit rus dhe kinez né rajonin e Ballkanit éshté alarmante”, shkruhet né raport.Mé tej shpjegohet se Kosova mund té shénojé pikén pér,fundimtare té shpérbérjes sé ‘Jugosllavisé’ qé vjen vetém pérmes njohjes sé saj nga vendet e mbetura té NATO-s dhe BE-sé.“Né thelb té strategjisé éshté: shpérbérja e dhunshme e Jugosllavisé prej tre dekadash mund té pér,fundojé aty ku filloi, né Kosové. Ky pretendim vlen pér krizén qé vijon té mbajé té ngérthyer Bosnje-Hercegovinén. Sanksionet e forta té SHBA-sé té vendosura né fillim té janarit 2022, edhe nése shtrihen né njé gamé mé té gjeré figurash té korruptuara né vend, nuk do té shérojné paralizén e Bosnjes prej dekadash.Nga ana tjetér, njohja e Republikés sé Kosovés nga katér anétarét e NA,TO-s si Spanja, Sllovakia, Rumania dhe Greqia – do té transformonte Dialogun e udhéhequr nga BE-ja ndér,mjet Beogradit dhe Prishtinés, dhe té gjithé rajonit, duke pérfshiré edhe Bosnje-Hercegovinén. Té bindésh kéto katér shtete – dhe njé té pesté, Qipron, e cila éshté anétare e BE-sé, por jo e NA,TO-s – pér té njohur Kosovén nuk éshté aq e lehté. Kjo do té kérkojé njé pérpjekje té vendosur nga administrata Biden, sé bashku me aleatét kryesoré, pér té bindur ata qé nuk e njohin qé té ndryshojné qéndrimin e tyre”, thuhet mé tej né raport

Leave a comment

Your email address will not be published.