Keto jane 7 marreveshjet qe jane nenshkruar mes Rames dhe Erdogan

Keto jane 7 marreveshjet qe jane nenshkruar mes Rames dhe Erdogan

Keto jane 7 marreveshjet qe jane nenshkruar mes Rames dhe Erdogan

Janë nënshkruar disa marrëveshje mes qeverisë shqiptare dhe asaj t,ur,ke me rastin e vizitës zyr,tare të Presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në Shqipëri.Bëhet fjalë për ma,rrëv,eshje dhe me,mora,ndume bashkëpunimit në disa fusha.Pas nënsh,kr,imit pri,tet të ketë dhe një ko,nferen,cë për me,diat nga kryeministri Rama dhe Presidenti Erdogan.1- Mar,rëve,shje bashkëpunimi ndë,rmjet Agj,enci,së Ana,dolu dhe Agjencisë Tel,egra,fike Shqiptare.2- Mem,ora,ndum mirëkuptimi për bashkëpunimin në fus,hën e tra,jni,meve për zbat,imin e li,gji,t ndë,rmj,et qeverisë së Turqisë dhe Shqipërisë.3- Pro,tok,ll Bashkëpunimi ndë,rmjet Dr,ejto,risë së Ark,ivi,t Shtetërore Turqisë dhe Drejtorisë së P,ërgj,iths,hme të Ar,kivit.

4- M,emor,and,um mir,ëkup,timi për Bashkëpunimin në Fushën e Rinis dhe Sporteve ndërmjet minis,tris,ë se Turqisë dhe asaj shqiptare.5- Mem,oran,dum mirë,kupt,imi ndërm,jet mini,str,isë së jashtme të Turqisë dhe asaj shqiptare për bashkëpunimin në fushën e pr,oto,kollit.6- Pro,tok,oll bashkëpunimi ndërmjet Drej,tori,së së Për,gjiths,hme Shtetërore të Ope,ras së Bale,tit dhe të ministrisë së Kult,urës dhe Turiz,mit të Turqisë dhe Ansa,mblit të Operas dhe Ba,letit dhe Folk,lor,it shqiptar.7- Memo,ran,dum mirëkuptimi në fushën e men,axh,im,it të Fat,ke,qës,ive ndërmjet Dr,ejtor,isë së Eme,rgj,en,cave dhe Mi,nistri,së së Bren,dshme të Turqisë.

Leave a comment

Your email address will not be published.