Keto jane fjalet emocionuese te Ramiz Lladrovcit pas takimit me vellaun e Kadri Veselit

Keto jane fjalet emocionuese te Ramiz Lladrovcit pas takimit me vellaun e Kadri Veselit

Keto jane fjalet emocionuese te Ramiz Lladrovcit pas takimit me vellaun e Kadri Veselit

Kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka pritur sot në takim një mysafir të veç,antë, vëllain e madh të Kadri Veselit, Ismetin, me të cilin ka di,sku,tuar për s,fi,dat e sotshme, njëherësh, pri,tshm,ëri,të në Republikën e Kosovës.Z. Lladrovci ka shkruar se “e ri,theks,ova se njohja me Kadriun, nga dita e parë në kohë i,lega,lit,eti e deri më sot, është e ndë,rth,urur me si,tu,ata që mbahen mend, që i kujtoj me nd,erim por edhe si,tua,ta të përbashkëta të dh,i,mbj,es kr,enare”.Postimi i plotë i Ramiz Lladrovcit:

Sot pata një mysafir të ve,çantë, mysafir që së bashku, me emo,cio,ne, për,kujtu,am disa nga epis,ode e së ka,luar,ës tonë. Me Ismetin, vëllain e madh të Kadri Veselit, di,sku,tua,m për sf,id,at e sotme, njëherësh, pr,its,hmëri,të në Republikën tonë. Unë e rit,heks,ova se njo,hja me Kadriun, nga dita e parë në kohë ile,gal,ite,ti e deri më sot, është e ndër,th,urur me si,tu,ata që mbahen mend, që i kujtoj me nder,im por edhe situ,at,a të përbashkëta të d,him,bjes kre,nare.Shprehëm po ashtu bi,nd,jen e përbashkët se ky gjy,q i padr,ej,të duhet të për,fund,ojë sa më shpejt dhe udh,ëheq,ësit tanë të kthehen në sh,tëpi fa,qeba,rdhë, pranë familjeve, sepse, i mu,ngoj,në edhe familjeve edhe Kosovës. Faleminderit për viz,itën Ismet. Ata që kanë dhënë një herë për atd,heun, ja,pin çdo herë. Historia disa fa,ilje,ve ua ka m,ësuar der,ën!

Leave a comment

Your email address will not be published.