Kjo qfare tha Erdogan per Shqiperine dhe Kosoven po “dridh” Ballkanin / E zbulon Edi Rama

Kjo qfare tha Erdogan per Shqiperine dhe Kosoven po “dridh” Ballkanin / E zbulon Edi Rama

Kjo qfare tha Erdogan per Shqiperine dhe Kosoven po “dridh” Ballkanin / E zbulon Edi Rama

Kryeministri Edi Rama ka zbuluar mes,azh,in e parë që i ka dhënë Presidenti i Turqisë, Erdogan, në takimin e parë që kanë zhv,ill,uar së bashku, kur ky i fundit ishte ako,ma Kryeministër i Turqisë.“Kjo është një ditë jas,htëz,akonis,ht e ve,cantë. Unë do të flas sa më shk,urt, pasi sot të gjithë duan të dë,gjojn,ë mikun e madh të Shqipërisë, mikun tim të çm,uar, presidentin Erdogan. Sot dua të tregoj një ep,isod, që nuk kam për ta har,ruar ku,rrë nga takimi im i pa,rë fare me Presidentin, i cili aso kohe ishte kryeministri i Turqisë. Të them të drejtën unë isha i nd,ro,jt,ur, sepse e njihja vetëm nga televizori, dhe nga televizori nuk duket dhe aq i buz,ëqes,hur.

Dhe me thënë të dr,ejtën, edhe kur u takuam dhe ishim u,lur bal,lë për ba,llë, më shikonte, por nuk bu,zëqe,shte. Unë akoma nuk isha bërë kryeministër dhe më thotë “dëg,jo këtu, Shqipëria dhe Kosova janë në zemrën time, shqiptarët janë në ze,mrën e po,pul,lit turk. Unë dëshiroj që ti të jesh vëll,ai im, por unë do të të them vë,lla, atëherë kur ti si kryeministër i vendit tënd të mer,ito,sh res,pek,tin e popullit tënd”. Unë jam shumë kre,nar që mund ta quaj veten mik të Presidentit Erdogan.Një ga,zeta,r gjerman më pyeti “a është e vërtetë që e keni mi,k Presidentin Erdogan”. I thashë “jo, nuk është e vë,rt,etë, e kam shumë mik, jo mik”. E kam f,rik,ë për,kt,hye,sin se nuk di si m’i për,kth,en fjalët, por nuk kam rru,gë tjetër, duhet t’i bes,oj, se unë jam në mo,shë të thy,er për ta më,suar tani t,ur,qisht,en”, tha Rama.

Leave a comment

Your email address will not be published.