Paralajmerimi i Ramush Haradinajt po “hallakat” Albin Kurtin / Ja per qfare behet fjale

Paralajmerimi i Ramush Haradinajt po “hallakat” Albin Kurtin / Ja per qfare behet fjale

Paralajmerimi i Ramush Haradinajt po “hallakat” Albin Kurtin / Ja per qfare behet fjale

AAK-ja e Ramush Haradinajt është mbl,edh,ur sot për të dis,kut,uar rreth vendimit të Qeverisë së Kosovës që ka apr,ovuar pro,poz,imin e ZRRE-së për t’ tar,ifu,ar me çm,im më të shtr,en,jtë kon,suma,tor,ët që harg,jo,jnë më shumë se 600 kW,h.Nga kjo parti kanë par,alaj,mëru,ar edhe mun,dës,inë e pr,otes,ave.Njoftimi i plotë:AAK sh,qyrt,on mu,ndë,sinë e o,rgan,izm,it të pr,ote,stav,e për çm,im,in e ene,rg,ji,së.Në mbledhjen e rregullt të Kryesisë së Aleancës, është dis,kutu,ar për sit,uat,ën aktu,ale pol,itik,e në vend.Kryesia e AAK-së ka vl,erës,uar se rri,tja e çmi,meve në këtë kohë është e pat,oler,ues,hme. Përderisa veriu i vendit nuk pa,guan fa,re për ene,rgj,inë, është e pad,rejt,ë rritja eno,rme e çm,ime,ve për pjesën tjetër të qytetarëve, ku god,it,ën amvi,sëri,të dhe b,izne,set.

Gjithashtu, Kryesia kërkoi që të shq,yrt,ohet mun,dës,ia e orga,nizi,mit të p,rote,sta,ve për te kund,ërs,htu,ar sht,ren,jtim,in e par,ala,jmër,uar të rry,më,s ele,ktr,ike.Al,ean,ca ka për,krah,ur dhe do të lob,o,jë vazhdimisht për mir,atimi,n e li,gj,it për do,naci,one,t për U,shtr,inë, ku do të je,pet mu,ndë,sia që qytetarët, bre,nda vendit apo në di,asp,orë, do të kenë mu,ndë,sinë e dhu,ri,mit të mje,tev,e fin,anc,ia,re për zh,vil,lim,in e Us,htri,së.Kryesia e AAK-së, ka kri,juar gr,up,et pu,nue,se për mo,nit,orim,in e zg,jedh,jeve të bre,ndsh,me par,tiake, në të gjitha niv,elet. Poashtu, janë f,orm,alizu,ar edhe ud,hëhe,qës,it apo koor,dina,to,rët e dep,art,ament,eve, Sek,si,on,it për s,trat,egj,i dhe an,al,izë, Forumit Ekonomik dhe zyrave profesionale.

Leave a comment

Your email address will not be published.