Skender Hyseni nuk kursehet fare me fjalet qe tha per Kryeminstrin e vendit Albin Kurtin

Skender Hyseni nuk kursehet fare me fjalet qe tha per Kryeminstrin e vendit Albin Kurtin

Skender Hyseni nuk kursehet fare me fjalet qe tha per Kryeminstrin e vendit Albin Kurtin

Ish-koordinatori na,cio,n,al për dialogun Kosovë-Serbi, Skender Hyseni, ka thënë se dër,gi,mi i Re,zo,lut,ës për nda,lim,in e refe,ren,dum,it të Serbisë në Kosovë ka qenë vep,rim i pan,evoj,shëm. Ai ka sht,uar se nuk mund të ko,nsi,dero,het f,ito,re zbatimi i Kush,tet,utës në vend.Hyseni po ashtu thotë se Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pa,sur kohë të bis,edo,jë me vendet e Qu,int,it lidhur me nd,al,imin e këtij ref,eren,dum,i dhe nuk ka pas,ur nev,ojë të vijë puna deri tek k,omun,ika,ta e tyre që të le,joh,et ai r,efer,end,um.“Zb,ati,mi i kus,ht,etut,ës së vendit në të gjithë te,rri,tor,in nuk mund të kon,sid,eroh,et as fi,tore as hu,mbje. I kanë kërkuar parl,ame,ntit, e kanë pyetur nëse duhet të zb,ato,jnë Kus,hte,tut,ën apo jo. Kjo është në vetvete ana,k,roni,ke. Nuk ka pasur nev,ojë të pyetet Kuvendi nëse ka nevojë të zb,atoh,et Kush,tetu,ta. Askush nuk e deb,aton karakterin an,ti-kus,hte,tues të mba,jtj,es së ref,ere,ndum,it. Kurti ka pa,sur kohë të ko,munik,ojë me Qu,int,it e të koor,din,ohes,hin që të mos bi,nin në bef,asi. Që të mos lej,oh,ej ref,ere,ndu,mi serb në Kosovë. Rrj,edhi,mi,sht që të mos vinte deri tek një kom,uni,katë e Qu,int,it për këtë. Është dash,ur të ketë kom,unikim dhe ko,ord,inim për këtë punë”, tha ai në emisionin Pressing në T7.

Ai tutje thotë se pyetja e sh,truar në rez,olu,të është re,tori,ke dhe se duhet të arr,ih,et një marrëveshje për,fund,imta,re me Serbinë sa më shp,ejt në mënyrë që të mos ketë këso sit,ua,ta në të ard,hmen.“Në Kuvend është bërë një pyetje r,etori,ke ku është ditur përgjigja dhe është e dë,msh,me se si opozita është man,ip,ulu,ar për këtë çës,ht,je ku,shtet,uese. Ka qenë pra,kt,ikë por është ditur që një ditë të mar,rë fund. Por duhet të merrte fund me një zgji,dhej në pa,ko e pr,obl,emit me Serbinë. E shoh si urg,enc,ë të jas,htëzak,onshm,e për shk,ak të pol,iti,kave ndë,rk,ombët,are”, shtoi ai.Express

Leave a comment

Your email address will not be published.