Takimet e njepasnjeshme te Erdogan me Edi Ramen dhe Vuçiqin – Ja cila eshte domethenia e tyre!!

Takimet e njepasnjeshme te Erdogan me Edi Ramen dhe Vuçiqin – Ja cila eshte domethenia e tyre!!

Takimet e njepasnjeshme te Erdogan me Edi Ramen dhe Vuçiqin – Ja cila eshte domethenia e tyre!!

Takimet e njepasnjeshme te Erdogan me Edi Ramen dhe Vuçiqin – Ja cila eshte domethenia e tyre!!Dje mysafir te Rama, sot Erdogani e pret Vuçiqin.Presidenti i Serbisé, Aleksandar Vuçiq, do té zhvillojé sot njé vizité zyrtare né Turqi me ftesé té hom,ologut té tij turk, Recep Tayyip Erdogan.Né kuadér té vizités, né krye,qytetin Ankara do té mbahet takimi i treté i Késhillit té Bashképunimit té Nivelit té Larté Turqi – Serbi.Né mbledhjen e késhillit qé do té mbahet me pjesémarrjen e ministrave pérkatés, do té shqyrtohen né té gjitha aspektet marré,dhéniet Turqi – Serbi dhe do té diskutohen hapat qé mund té ndér,merren pér thellimin dhe zhvillimin e bashképunimit dypalésh.Gjithashtu do té shkémbehen mendime pér zhvillimet rajonale dhe ndérkombétare, né radhé té paré né Ballkan, mbi bazén e té kuptuarit té ruajt,jes sé paqes dhe stabilitetit.Marré,dhéniet dypaléshe midis Turqisé dhe Serbisé kané arritur nivelin mé té miré né histori, tha ministri i Jashtém turk, Mevlüt Çavuşoğlu, gjaté vizités sé tij né vendin ballkanik né gusht.Ndryshe, Erdogan ishte dje né Shqipéri ku u prit nga krye,ministri shqiptar Edi Rama, pér t’i doré,zuar çelésat e banesave né Laç pér banorét qé mbetén pa to pas tér,metit tragjik, shkruan DailySabah.

Leave a comment

Your email address will not be published.