Te gjithe e njohim shpiunin Nazim Bllaca qe ishte piun i UDB-se dhe BIA-s serbe. Por komunikata e LVV-se e vitit 2009 ku i dilte ne mbrojtje Nazim Bllaces po “dridh” Albin Kurtin dhe po habit Kosoven

Te gjithe e njohim shpiunin Nazim Bllaca qe ishte piun i UDB-se dhe BIA-s serbe. Por komunikata e LVV-se e vitit 2009 ku i dilte ne mbrojtje Nazim Bllaces po “dridh” Albin Kurtin dhe po habit Kosoven

Te gjithe e njohim shpiunin Nazim Bllaca qe ishte piun i UDB-se dhe BIA-s serbe. Por komunikata e LVV-se e vitit 2009 ku i dilte ne mbrojtje Nazim Bllaces po “dridh” Albin Kurtin dhe po habit Kosoven

Bllaca doli sp iun serb, por ja komunikata e VV-së e vitit 2009 ku a kju,zo nte Thaçin për Bllacën.Nazim Bllaca doli në she,shin e Prishtinës duke pretenduar se është a gje,nt i SHIK-ut dhe ka marrë pje,së në shumë eIim ini,me. Fillimi,sht shumëkush i bes,oi. Por 10 vite pas, u zbulua se ai ishte a gje,nt i BIA-s i re krut,uar para viteve 2000. Nofka e tij në shë rbim,in sek,ret serb ishte “Takozvani Veza” apo në shqip lidh,ja.Në vitin 2009, Lëvizja Vetëvendosje e kishte lë,shuar një komunikatë ku a kjuz,on te Kryeministrin Thaçi për a gjen,tin Nazim Bllaca. Ja komunikata e plotë:Lëvizja VETËVENDOSJE! 2009 Bishti i Kh,rim jit

Ka më pak se një javë që kur opinio,ni gjithëshqiptar është elektri,zuar skajshmërisht nga një mori ngjarj,esh që në qendër e kanë kh,ri mj,in e organizuar të pasIufj,tës në Kosovës. Filloi në Kuvend dhe po vazhdon me perso nazhe të shumëpërfolura, që po a kjuz,oh en mes vete për eIimi, nim e, tr ortjura, e haraçe. Janë çuar i madh e i vogël të bëhen pjesë e këtij spektakli. Kryeministri i vendit, Hashim Thaçi, doli e tha se ra,sti Bllaca e ka kc ërj,ënuar “sigurinë nacionale”! Kaq të r ezs,ikshme ai asnjëherë nuk i ka kons,ideruar strukturat paralele të Serbisë, të cilat ditë e natë puno,jnë kundër sigurisë sonë nacio,nale dhe pava,rësisë së Kosovës. Kurrë më parë Hashim Thaçi nuk është shërb,yer me një fjalor kaq dramatik të r ezs,ikshmëri,së, madje as kur Kosovës iu ka IIën kufijtë më 19 shkurt 2008, dy ditë pas shpa,lljes së pavarësisë. Por tash që ka fi,lluar dalja në skenë e kh,rjim eve të Shërbimit të tij Personal të Inteligjencës që prej vitit 1999, dhe vetëm tash kur persjonat të cilët e rrethojnë atë, kanë fillujar të ndjehen të pasigurt për shkak të bëmjave të tyre pas Iufj,tës, Kryeministri ka filluar të shqetësohet. R ezs,ikim,in e Kosovës ai nuk e sheh kaq të shqetë,sues sa mundësinë e r ezs,ikim,it të pushtetit personal.

Personat për të cilët po flitet janë ata që e kanë l,ënë Kosovën pa ush tr,i, sepse u mjaftojnë bandat e tyre kla,nore. Ata e kanë lënë Kosovën pa Shërbim Intel,igjent, sepse kanë shërbimet e tyre partiake. PDK, LDK, AAK, LDD etj – që të gjit,ha i kanë shërbimet e tyre part,iake, në krahasim me të cilët ky i shtetit të Kosovës është veçse një lojë fëm,ijësh. Këto shërbime inform,ative partiake nuk merren me interesat e sigu,risë së shtetit të Kosovës, por me mbro,jtjen e interesave grupore e partiake të biznes,it e kh,rjimi t të or ganij,zuar, duke mos zgjedhur mje,tet. Prania ndërkombëtare (EU LE,X-i tash ashtu sik,urse UN MI,K-u dikur) gjithnjë e ka ditur kët,ë gjë, por ka zgjedhur të bash,këjetojë me këto shër,bime kh,rij,mina le.

Leave a comment

Your email address will not be published.