TURP I MADH / Kjo qfare beri Fadil Nura per Bekim Jasharin eshte e papranueshme

TURP I MADH / Kjo qfare beri Fadil Nura per Bekim Jasharin eshte e papranueshme

TURP I MADH / Kjo qfare beri Fadil Nura per Bekim Jasharin eshte e papranueshme

Kryetari i ri i Skenderajt de,no,nc,on për ko,rrup,s,ion Bekim Jasharin.Komuna e Skënderajt ia ka p,ubl,iku,ar ish-kryetarit të kësaj komunë, abu,zi,met që i kanë bërë të em,ëruar,it e tij gjatë qe,veris,jes sa ai ishte kryetar.Ata thonë së K,omis,ioni Kom,un,al për vle,rës,imin e dë,mev,e i formuar me datë 11.02.2021 nga ish-Kryetari i Komunës, ka abu,zu,ar me për,gjeg,jësi,të e tij për të vle,rësu,ar d,ëm,et e sh,kak,tua,ra në k,ltur,at bujq,ës,ore si pa,s,ojë e motit të li,gë dhe fat,ke,qës,ive të tj,era nat,yro,re që kanë nd,odh,ur në fillim të muajit shkurt 2021.

Leave a comment

Your email address will not be published.