Albin Kurti “habit” gjithe vendin / Ja sa ka kushtuar importi i Energjise

Albin Kurti “habit” gjithe vendin / Ja sa ka kushtuar importi i Energjise

Albin Kurti “habit” gjithe vendin / Ja sa ka kushtuar importi i Energjise

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti para deputetëve në Kuvend ka folur në li,dhje me temë e e,ne,rg,jisë el,ek,tri,ke.Ai tregoi shp,enz,imet e ene,rgji,së ele,ktri,ke që kanë ndo,dhur gjatë ditës së djeshme.“Unë po e marrë vetëm shem,bu,llin e dje,shit, dje i kemi pas në punë tri bll,oq,et e te,rmoc,ent,ra,lit Kosova A, A3, A4 dhe A5. A3 ka gj,en,eru,ar en,ergj,i me ka,pac,itet pr,odh,ues 133 MW (Meg,awa,tt), A4 135 MW dhe A5 130 MW. Ka punuar edhe B1 në te,rmo,cen,tral,in Kosova , me 251 MW”, B2 vazhdon të jetë jash,të f,unsk,ion,it. Totali i gje,ner,imit të ene,gji,së me ka,pacit,ete,t tona ka qënë me fuq,in,ë prej 727 MË në ditën e djeshme.

Ai tha se dje im,porti ka kushtuar mbi 2 milionë euro, përcjell Klankosova.tv.“Importi i dje,shëm është mbi 10 GW (Gi,gawa,tt) orë, ndë,rkaq devi,ji,mi është mbi 400. Anjëri nuk dëshiron që en,erg,jia të jetë e shtr,en,jë, mirëpo im,por,ti na ka kus,ht,uar dje 2 mi,lion e gj,ysmë euro. Më tregoni ku t’i mar,rim pa,ratë”, u shpreh Kurti.

Leave a comment

Your email address will not be published.