Dardan Molliqaj nuk i kursen fjalet per Albin Kurtin / Ja qfare tha kryetari i PSD-se

Dardan Molliqaj nuk i kursen fjalet per Albin Kurtin / Ja qfare tha kryetari i PSD-se

Dardan Molliqaj nuk i kursen fjalet per Albin Kurtin / Ja qfare tha kryetari i PSD-se

Kryetari i Partisë Socialdemokrate, Dardan Molliqaj ka kr,i,tik,uar as,hp,ër Qeverinë Kurti.Sipas Molliqajt, Qeveria e Kosovës është e rre,ziks,hme dhe an,tide,mokra,tike.Molliqaj këtë rea,gim e ka bërë pasi Kosova nuk u ftua në Samitin e Demokracisë që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.“Krejt dhe Drejt nuk është de,mok,raci. Qeveria e Kosovës është e rre,zi,ksh,me dhe thel,lës,is,ht an,ti,demo,k,ra,ti,ke. Do të ishte kështu edhe po të ft,ohej në Samitin e Demokracisë. Dhe nuk përj,ashto,het mundësia që në të ardhmen edhe do të ftohet nga amerikanët. Po pati përp,uth,je agjendash, Kurti do të mbë,sht,etet nga ShBA, por kjo nuk do ta bëjë demo,krat. Ani pse, mungesa e ftesës duhet pa si sim,pto,më për tu marrë ser,ioz,is,ht”, ka thënë ai.Molliqaj konsideron se “kr,itik,a për mun,gesë te de,mokr,aci,së duhet të burojë nga Kosova e të rr,itet në Kosovë”.

“Janë qytetarët e këtij vendi që do të pës,oj,në nga Pro,jekt,li,gji që ia mundëson Partisë kontrollin mbi Këshillin Pro,kur,or,ial. Janë këta qytetarë qe do të pen,ali,zo,hen nga modeli bul,lg,ar që ka zgjedhur Qeveria mbi ko,nfi,sk,imi,n e pas,urisë së pali,gjs,hm,e”, thotë mes tjerash ai.Tutje, Molliqaj thotë se “këta duan të fo,rmo,jnë tru,pa arb,itra,re dhe jashtë sistemit prok,uror,ia,l për të bërë h,eti,me”.“Vlerësimin mbi dem,okr,acinë duhet ta vendosin këto çës,htje. Demo,krat je ose nuk je përb,allë njerëzve të Kosovës. Ka aq shumë çështje që ndër,lid,hen me demokracinë për të cilat duhet kri,ti,kë e angazhim. Për këtë s’ka nevojë të presim lic,enc,a nga jashtë. Mjafton t’i shohim nismat li,gj,ore dhe vendimet arbi,tra,re”, thotë Molliqaj në reag,imin e bërë në Facebook.Ndryshe, më 9 dhe 10 dhjetor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbahet për herë të parë Samiti për Demokraci, ndërsa tashmë po qarkullon në media lista me vendet që janë ftuar për të qenë pjesë e samitit, ku Kosova nuk figuron në mesin e shteteve pjesëmarrëse.

Leave a comment

Your email address will not be published.