Donika Gervalla “dridh” Ballkanin me kete qe tha ne mes te Greqise

Donika Gervalla “dridh” Ballkanin me kete qe tha ne mes te Greqise

Donika Gervalla “dridh” Ballkanin me kete qe tha ne mes te Greqise

Ministrja e Punëve të Ja,sht,me dhe Di,aspo,rës e Kosovës, Donika Gërvalla, në kua,dër të vi,zit,ës së saj zyrtare në Greqi, është takuar sot më për,faqë,sues të komu,ni,tetit biz,nes,or grek nën or,g,aniz,imin e Forumit Ekonomik Delphi.Siç njofton MPJD, në fo,kus të këtij takimi m,ini,strja Gërvalla kishte pre,zanti,min e of,ert,ës së Kosovës për in,vest,ime të hu,aja dir,ek,te, njofton Klan Kosova.“Gërvalla shpjegoi para komu,nite,tit të bi,znesit shumë arsye pse vlen të i,nves,toh,et në Kosovë, duke filluar nga tak,sat e ulëta dhe shë,rbi,met pa b,urokr,aci, po,tenc,ial,i i madh njerëzor për punë pro,fesi,ona,le, leg,jis,lacio,ni i bashk,ërend,uar me atë të BE-së si dhe mb,rojt,ja që i of,roh,et inve,stito,rëve të hu,aj”, thuhet në ku,mtesë.

Kryediplomatja e Kosovës tha se ka nën,vizu,ar faktin që Qeveria e vendit është shumë e për,kus,htua,r në fo,rcim,in e sht,etit l,igj,or dhe ga,ran,toi para kom,unit,et,it bizn,esor grek se Kosovën do ta gj,ejnë si vend “shumë të hapur për bi,znes dhe të mb,yll,ur për kor,rup,si,on”.Më tej ajo është përgjigjur in,teres,imit të lartë të b,ashkëb,isedues,ve për çës,htje spec,ifik,e që lidhen me amb,ien,tin e të bërit biz,nes dhe i ka ftuar që të v,izi,tojnë Kosovën dhe të eksp,lo,roj,në mu,ndës,itë e shu,mta që o,fron vendi për inv,esti,met e tyre eve,ntu,ale.

Leave a comment

Your email address will not be published.