E PABESUESHME / Nazim Bllaca ka qene ne Beograd te deshmoje kunder UÇK-se – E thote Serbi

E PABESUESHME / Nazim Bllaca ka qene ne Beograd te deshmoje kunder UÇK-se – E thote Serbi

E PABESUESHME / Nazim Bllaca ka qene ne Beograd te deshmoje kunder UÇK-se – E thote Serbi

Ish-gazetari serb, tani kryetar i Komisionit Parlamentar për Kosovën në Serbi, Milovan Drecun ka thënë se Nazim Bllaca qëndroi për disa kohë në Beograd, për dë,shmi ku,ndër Ush,tri,së Çli,rimt,are të Kosovës.Drecun para mediave serbe ka thënë se Bllaca ka dë,shm,uar në Beograd ku,ndër UÇK’së, teksa ka treguar edhe disa do,kumen,te në st,udio.“Ju kujtohet ai Nazim Bllaca, që është dës,hmit,ar i mbr,oj,tur, ai në një kohë ishte edhe këtu në Beograd. Ishte i ga,tshë,m të jetë dë,shm,itar”, tha ai në një em,isi,on në TV Hap,py.

Kujtojmë se Bllaca pas dek,lar,atave në vitin 2009, kishte bërë jeh,onë të madhe as,ok,ohe dhe menjëherë ishte marrë nën mbr,ojt,jen e EU,LEX,’it, si dë,sh,mi,tar i mbr,ojt,ur.Sa i përket Drecun, vl,en të th,eks,ohet se ky i fundit disa herë e ka kon,fir,muar se Gj,yk,at,a Spe,cia,le ka marrë mat,eri,ale nga Serbia për të ng,rit,ur a,kt,aku,zat ku,ndë,r ish-udhëheqësve të UÇK’së.Drecun kishte deklaruar se Serbia iu ka dhë,në gjë,rat më të rë,ndë,si,shm,e Gj,yk,at,ës Sp,ecia,le, ju ka dhënë edhe st,ruk,tur,ën ko,mplet,e të UÇK’së si dhe se kanë për,gat,itur një do,sje të veç,antë lidhur me mi,zo,ritë e pre,tend,uara.

Leave a comment

Your email address will not be published.