Ministri Grek e thote nje gje shume te rende per Turqine para Donika Gervalles

Ministri Grek e thote nje gje shume te rende per Turqine para Donika Gervalles

Ministri Grek e thote nje gje shume te rende per Turqine para Donika Gervalles

Ministri i Jashtëm i Greqisë, Nikos Dendias, i ka dërguar një por,os,i gjithë Ballkanit Perëndimor që të mos kth,ehet kah ajo që e ka qu,ajtur e kaluar ne,o-ot,oma,ne.Këtë koment, krye,diplo,mati grek e bëri të enj,ten, pas tak,imit me hom,olog,en kosovare, Donika Gërvalla-Schwartz, por nuk e bëri të qa,rtë nëse iu re,fer,ua takimeve që presidenti turk, Recep Tayip Erdogan, i pati ve,tëm pak ditë më parë me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, në Tiranë, dhe pres,iden,tin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në Ankara.“Rikthimi në të ka,luar,ën ot,oma,ne të sheku,ll,it 19 nuk është op,sion për Ballkanin Perëndimor, ma,sku,ar me pe,tk të ne,o-oto,mani,zm,it”, është shprehur ai, transmeton Klankosova.tv.

“Pi,këp,amja jonë është që Ballkani Perëndimor duhet të shohë dr,ejt së ar,dhme,s. Jo nga e kal,uara. Duhet pasur mar,rëdh,ënie të mira me të gji,tha vendet e ra,jo,nit dhe më gj,erë. Por, pe,rspe,kti,va e vetme është Evropa”, tha greku.Sipas tij, janë tri asp,ekt,e të cilat duhet të jenë majë për vend,et e rajonit.“Për Ballkanin Perëndimor, pë,rvetë,sim,i evropian, pra mbr,oj,tja e pa,rime,ve dhe vl,era,ve të il,umin,izm,it, si Republika, sht,eti i së dr,ejtës dhe mbr,oj,tja e të dre,jta,ve të nje,ri,ut, duhet të shihen si pi,rami,dë politike, eko,nomi,ke dhe ku,lt,uror,e”, tha Dendias

Leave a comment

Your email address will not be published.