Nuk po ndalen donacionet per FSK-ne. Kesaj rradhe edhe miku i shqiptareve Gjermania dhuron kete gje qe po “dridh” serbet

Nuk po ndalen donacionet per FSK-ne. Kesaj rradhe edhe miku i shqiptareve Gjermania dhuron kete gje qe po “dridh” serbet

Nuk po ndalen donacionet per FSK-ne. Kesaj rradhe edhe miku i shqiptareve Gjermania dhuron kete gje qe po “dridh” serbet

Qeve ria gjermane dhuron don,acion,in e radhës për FSK-në.Në kaz,ermën “Skënderbeu” në Ferizaj, sot u mba,jte ceremo nia e prezan,timit të donaci,onit të qeverisë gje,rmane dhuruar për FSK-në. Në ceremo,ninë përkatëse, ishin të pranis,hëm ministri i Mbrojtjes , Armend Mehaj dhe amba sadori i Gjermanisë në Kosovë, Joern Rohde, ku u pri,tën nga koman dant,ja e Ko mandë,s së Doktrinës dhe Stë rvitjes, gje neral brig ade Irfete Spahiu.Në ce,remoni të pranishëm ishin edhe zv.komandanti i FSK-së, gjen,eral major Enver Cikaqi, drej,tori i NALT-it, gj eneral bri,gade Jörg Rüter, koma nda,nti i Kom,andës së Logj,istikës, gjene ral bri,gade Naim Haziri dhe ata,sheu gjerman i mbrojtjes për Kosovë, nënko,lonel Kai-Uwe Napel.Me këtë rast, mini,stri Mehaj falënderoi qeveri në gjermane për dona,cionin përkatës duke vlerësuar dhe shpr,ehur mirënjohjen e thellë edhe për gji,thë mbështetjen e derit ashme në të gjitha fushat për Ministrinë e Mbroj,tjes dhe FSK-në. Ai thek,soi se bashkëp unimi me Gjermaninë si një ndër partnerët kryesor në nivel të ministr,ive të mbrojtjes dhe for ca,ve të dy vendeve do të rritet edhe më tej në fus,hat e interesit të për,bashkët.Nga ana e tij, ambas,adori Rohde, shprehu kënaq ësinë e tij që në emër të qever,isë gjermane dhuron donaci onin përkatës duke theksuar se bashk ëpunimi në mes dy minis,trive do të thellohet edhe më tej si dhe mbësht,etja nga shteti gjer man do të vazhdoj edhe në të ardhm,en.Në fund nga ana e gjeneral Spahiut dhe nënk olonel Napel u ndanë certif,ikatat për personelin e special,izuar për sistemin e fren imit të automjeteve të FSK-së.

Donaci,oni përkatës përmban labor atorin e gjuhës gjermane dhe sist,emin e frenimit të automj eteve si dhe trajnimin dhe certifi,kimin e pers onelit për këtë sistem me vlerën e përgji,thshme prej 210 mijë euro. Kursi në gju,hën gjermane, që zhvill ohet prej vitit 2017, me këtë labo,rator prej tani do të zhvi,llohet në kushte bashk ëkohore dhe do të mundësoj përgati,tjen më të efektshme të stafit gjer,mano-folës të FSK-së. Gjitha shtu pajisjet e sistemit të fren,imit do të mundësojnë flotë të sigu rte dhe efektive të auto,mjeteve të FSK-së.

Leave a comment

Your email address will not be published.