E PA PRANUESHME / Ja kurthi qe po pergadit Specialja per ish Kreret e UÇK-se – Kerkohet reagim i menjehershem

E PA PRANUESHME / Ja kurthi qe po pergadit Specialja per ish Kreret e UÇK-se – Kerkohet reagim i menjehershem

E PA PRANUESHME / Ja kurthi qe po pergadit Specialja per ish Kreret e UÇK-se – Kerkohet reagim i menjehershem

Në Gjy,kat,ën Spe,ci,ale ku po mbahet seanca ndaj ish-krerëve të UÇK-së po vazhdojnë diskutimet, ku avokati i ish-presidentit Thaçi, Gregory Keohe, ka vazhduar me aku,z,at shumë të as,hp,ra ndaj P,rok,uro,ri,së.Ai ka folur në lidhje me zvar,ritje,t që po bën Pr,okur,or,ia për dorëzimin e do,sj,es parakrake dhe dë,shm,ive e mat,eria,leve tjera.“G,jyk,a,ta tashmë është lod,hur nga këto që dëg,joj,më në mënyrë të vaz,hdues,hme se si ZPS ka burime të kuf,iz,uara. Prok,ur,o,ria mori vendim që të ngre,nte aku,z,a në këtë çështje, tani ata po thonë se nuk kanë mundësi të kryejnë punën e tyre në kohën e duhur, ndërkohë që këta katër zotërinj po qëndrojnë në b,ur,g”, ka thënë Keohe.“Pro,ku,ror,ia po thonë se do të vazhdojnë me he,tim,e deri në një të ardhme të paparashikueshme. Kjo do thotë që derisa ata vazhdojnë të kryejnë punën e tyre, çfarë po ndodhë. Duhet të merret njëfar vendimi për përfundimin e he,tim,it. Rregulla 47 ka të bëj me het,imi,n e një të aku,zua,ri.

Pra pse të h,et,ohet diçka për të cilën nuk ka aku,z,ë. Mendoj që duhet të urdhërohet pro,kuro,ri,a që gjithçka që s’ka të bëj me çës,htjen të përfundojë het,im,in këtu dhe tani. Çfarë duhet të he,toh,et më tej. Këto nuk mund të shihen ndryshe si dëm ndaj të aku,zu,a,rve. Duhet të kryhet kjo punë tani dhe jo të pritet edhe gjashtë javë tjera për të parë se çfarë pro,vash mbështesin çfarë aku,za,sh. Ka shumë gjëra që dëgjoj për herë të parë në këtë çështje dhe kjo është njëra nga to”, tha tutje.Keohe po ashtu nxjerri një absu,rdi,tet të mat,eria,leve të Pro,kuro,ri,së.“Kemi 20 të vd,ek,ur në atë listë, dhe një prej tyre është listuar se do të jap dës,hmi, të drejtpërdrejtë këtu. Nuk e di se si do të ndodhë kjo këtu”, tha ai

Leave a comment

Your email address will not be published.