Arben Gashi jep nje “goditje” shume te rende per Qeverine e Albin Kurtit

Arben Gashi jep nje “goditje” shume te rende per Qeverine e Albin Kurtit

Arben Gashi jep nje “goditje” shume te rende per Qeverine e Albin Kurtit

Shefi i gr,up,it par,la,men,tar të LDK-së, Arben Gashi, ka reaguar p,ra,pë për rr,itj,en e ç,mim,eve, duke thënë se hu,mb,jet e qytetarëve qeveria po i pr,omov,on si fitore.“Pa,aftë,sia qeverisëse; hu,mb,jet e qytetarëve i pr,omo,von si fitore, gj,ersa fe,st,on në emër të su,ks,esit ima,gjin,ar. Edhe një javë sh,tesë me rezu,ltat të do,bët. Nga pa,aftë,sia qeverisëse po sfi,do,het dhe dë,mto,het mirëqenia e qytetarëve, ndërsa hal,let e pro,blem,et e tyre vetëm sa shtohen përditë e më shumë”, ka shkruar Gashi në Facebook.Sipas Gashit pa,aftë,sia qeverisëse, zgj,idh,jet e pr,oble,mev,e i ka të thjeshta “shto një pr,ob,lem për të shu,ar një tjetër”.Gashi tha se kjo qeveri po e vazhdon, siç tha ai, pro,pag,and,ën e suksesit ima,gjin,ar.

“Kjo ter,api politike e ka or,igj,inën te qeveritë e pa,af,ta dhe po,pull,site, të cilat nuk nda,len me kaq, ngase fillojnë një fu,sha,të të e,gër arsyetuese dhe fa,jë,sues,e ndaj të gjithëve. Në shumë raste i f,ajës,ojnë edhe qytetarët. E pastaj vazhdojnë me pro,pag,an,dën e suksesit imagjinar, duke i mo,hu,ar të vë,rtet,at e pr,eksh,me dhe të dë,msh,me, të jet,ues,hme dhe re,ale. Kulmin e pad,re,jtës,isë e arrijnë kur hu,mbj,et e qytetarëve i pr,omov,ojnë si fitore, gje,rsa fe,stoj,në në emër të suksesit imagjinar. E papranueshme. Krejt e p,adrejt,ë”.Shefi i grupit parlamentar të LDK-së tha se nuk mund t’i thuash qytetarëve, urime për rr,it,jen e ç,mim,eve. Apo, gëzohuni se tash e tutje do të keni mundësi të b,li,ni e të us,hq,ehe,ni më pak.“Nuk mund t’i thuash qytetarëve: vle,rëso,ni po,zitiv,isht f,akti,n që do ta pag,uani fa,turën e en,erg,jisë el,ektri,ke për 300% më sht,en,jtë. Apo, vle,rës,oni poz,iti,vis,ht faktin se do të ng,roh,eni më pak e do ta pag,uan,i më shumë, ndërsa ju prod,h,ues do të punoni më pak ose aspak”, ka shkruar tutje.

Leave a comment

Your email address will not be published.