Edi Rama “dridh” Bashkimin Evropian me kete qe tha per Kosoven / TE LUMTE KRYEMINISTER

Edi Rama “dridh” Bashkimin Evropian me kete qe tha per Kosoven / TE LUMTE KRYEMINISTER

Edi Rama “dridh” Bashkimin Evropian me kete qe tha per Kosoven / TE LUMTE KRYEMINISTER

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama në një shkrim për Politico.eu ka thënë se sy,nimi i Shqipërisë është inte,gri,mi në BE, teksa ka përmendur edhe fa,ktin se qytetarët e Kosovës ende nuk kanë lib,er,aliz,im të vizave, ndo,nëse kanë plotësuar gjitha kri,te,ret e nevojshme.Rama ka thënë se qysh 18 vjet më parë, në Samitin e 2003 Bashkimi Evropian, Ballkani Perëndimor në Selanik, na u tha se “e ardhmja e Ballkanit është brenda Bashkimit Evropian”.BE-ja që atëherë ka përsëritur mbështetjen e saj të qartë për pe,rs,pek,tiv,ën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, pasi sa,mit,et mbahen tani çdo vit dhe të njëjtat deklarata përsëriten.“Besoj se shqiptarët janë ndër komu,nite,t,et më pro BE-së në Evropë. Kur kom,uniz,mi u sh,em,b dhe ne ishim të lirë të zgjidhnim rrugën tonë, ne zgjodhëm Brukselin. Që atëherë, ne kemi bërë gjithçka që na kë,rk,ohet në aplikimin tonë për anëtarësim.

BE -ja mund të jetë e pa,aft,ë për të për,mbu,shur premtimet e saj, por Shqipëria është a,k,oma e përk,usht,uar ndaj id,eal,eve evropiane dhe ne me shumë mundësi do t’i qëndrojmë besnike par,ime,ve të saj them,elue,se, edhe pasi anëtarët e saj i kanë lënë ato prapa”, ka shkruar Rama.Rama tutje ka thënë se qytetarët e Kosovës ende nuk kanë li,ber,ali,zim të vizave, ndonëse kanë plotësuar gjitha kr,ite,re,t e nevojshme“E njëjta pas,igu,ri vlen edhe për Maqedoninë e Veriut, e cila ka shkuar aq lar,g sa ka ndryshuar emrin dhe për libe,ral,iz,im,in e vizave për qytetarët e Kosovës, të cilët tani janë më pak të li,rë të udhëtojnë se më parë, edhe pse i kanë pë,rmbu,shur të gjitha kë,rke,sat e BE-së”, ka shkruar Rama.

Leave a comment

Your email address will not be published.