Goran Rakiq “goditje” te madhe Qeverise se Kosoves / A do te perkrahet Rakiq nga BE ?

Goran Rakiq “goditje” te madhe Qeverise se Kosoves / A do te perkrahet Rakiq nga BE ?

Goran Rakiq “goditje” te madhe Qeverise se Kosoves / A do te perkrahet Rakiq nga BE ?

Kryetari i Listës Serbe, Goran Rakiq, nënkryetari Igor Simiq dhe Kryetari i Mitrovicës së Veriut, Milan Radojeviq, kanë zhvilluar sot një takim me anëtarët e Këshillit Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë, ku thanë se Prishtina duhet t’i zbatojë marrëveshjet që tashmë janë në,nshk,ruar, e veçanërisht atë për formimin e As,oci,ac,ionit të Komunave me Shumi,cë Serbe.Sipas ministrit për Kthim dhe Komu,nit,ete, themelimi i asoc,iacion,it nuk është një tekë e Listës Serbe, por një detyrim ndërk,omb,ëtar, përmbushjen e të cilit, sipas Rakiq, e ka ga,ran,tu,ar vet Bashkimi Evropian.

“Marrëveshjet e Brukselit duhet të zba,toh,en, sepse ato janë nënshkruar, ato ob,ligo,jnë gjithçka, dhe sepse kjo është mënyra e vetme që ne mund të arrijmë kushte më të mira je,te,se dhe t’i ndërtojmë njëri-tjetrit besimin që na nevojitet sot”, thuhet në njoftimin e Listës Serbe, transmeton Klankosova.tv.Më tej, në këtë takim është dis,kut,uar edhe për ope,raci,o,net e Një,si,së Spe,cia,le të Kosovës në veri të vendit, ku u tha se këto veprime janë kun,d,ër pop,ul,lit serb dhe janë të rre,ziks,hm,e, të papr,anue,sh,me dhe jopr,o,dukt,ive, sepse sipas tyre, shka,kt,imi i fr,i,kës dhe tr,az,ira,ve mund të kër,cë,n,o,jë edhe më tej s,itu,atë,n e si,gu,ri,së.

Leave a comment

Your email address will not be published.