Kjo eshte kerkesa “dritheruese” e Serbeve ndaj Kosoves ne dialogun e rradhes

Kjo eshte kerkesa “dritheruese” e Serbeve ndaj Kosoves ne dialogun e rradhes

Kjo eshte kerkesa “dritheruese” e Serbeve ndaj Kosoves ne dialogun e rradhes

Drejtori i Zyrës Serbe për Kosovën, Petar Petkoviq, ka biseduar sot me Kom,is,ion,er,in Sp,ec,i,al për Ballkanin Perëndimor të Ministrisë Federale për Çë,sht,je Evropiane dhe Ndërkombëtare të Austrisë, Johannes Aigner, për sit,ua,të,n në Kosovë.Petkoviq theksoi se në javët e fundit është shtuar numri i aks,io,nev,e të or,ga,ni,z,ua,ra dhe siç i quajti ai “të si,n,kro,ni,zu,ara të një,si,ve sp,ec,ia,le të a,rm,at,os,u,ra rë,nd,ë, të cilat në ha,rku,n e vetëm njëzet ditëve, dy herë, il,eg,al,is,ht dhe pa mi,ra,tim, pu,sh,tu,an veriun e Kosovës”.

“Prishtina gj,ene,ro,n një at,mo,sf,erë m,osbesimi çdo ditë duke ref,uz,uar vazhdimisht të fillojë pr,oces,in e formimit të Asoc,iac,ion,it të Komunave me shumicë serbe. Nga kjo pers,pek,tivë, ne duhet të shikojmë deklaratën e djeshme të Besnik Bislimi se nuk do të ketë Asociacion, nuk do të ketë dialog” , ka deklaruar Petkoviq, raporton Kosovo Online, transmeton Klankosova.tv.Ai shtoi se pavarësisht nga kjo, “në takimin e radhës në Bruksel, Beogradi do të kërkojë ha,p,a ko,nk,ret,ë për for,mim,in e Aso,ci,aci,on,it, të cilën e ka the,ks,uar qartë edhe Bashkimi Evropian”

Leave a comment

Your email address will not be published.