KJO NUK PRITEJ / Ja qfare i tha votuesi i VV-se Anton Qunit te cilen thot ne sy Albin Kurtit

KJO NUK PRITEJ / Ja qfare i tha votuesi i VV-se Anton Qunit te cilen thot ne sy Albin Kurtit

KJO NUK PRITEJ / Ja qfare i tha votuesi i VV-se Anton Qunit te cilen thot ne sy Albin Kurtit

Deputeti i LDK-së Anton Quni ka p,ërme,ndur një bi,sedë të tij me një votues të kryeministrit Albin Kurti, në sean,cën e sotme të Kuvendit.Ai ka thënë se qytetari kishte bes,im që Kurti do të ulte çm,imin e ener,gj,isë el,ektri,ke, sapo ky i fundit të mer,rte dre,jti,min e qeverisë, pas zgjedhjeve të fundit par,lame,ntare të 14 shkurtit.

“Dua të lidhem me një bi,se,dë me një votues të LVV-së, duke e bi,ndur njeri-tjetrin se kush duhet të votohet nga ka,ndi,datët për kryeministër. Ai u mun,dua të më bi,nd se njeri i duhur për ta vo,tuar është Z. Albin Kurti, e pye,ta të ma arsyetojë këtë. Ai deklaroi se Kurti ka me e lu,ft,u kr,im,in, ko,rr,up,sion,in, lib,erali,zim,in e viz,ave, ndërsa në fund e pote,nco,i ‘Thuajse rry,mën do ta kemi fa,las’. Nga kjo tha ka pre,mt,uar tash gati e kemi fa,las rry,mën, plus me pr,emtim,in e kryeministrit, njëjtë sikur aj,rin, ashtu do ta kemi edhe çës,htj,en e rrym,ës”.Pas kësaj, Quni deklaroi se nuk e kishte di,tur më parë se Kurti ishte in,xhin,ier me profesion dhe se këtë e kup,toi nga bise,da me qytetarin. Ai kr,iti,oi Kurtin për k,r,izë,n en,ergj,etik,e në vend.

Leave a comment

Your email address will not be published.