Blerta Deliu jep nje goditje shume te rende per Vjosa Osmanin / Mos hesht

Blerta Deliu jep nje goditje shume te rende per Vjosa Osmanin / Mos hesht

Blerta Deliu jep nje goditje shume te rende per Vjosa Osmanin / Mos hesht

eputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Blerta Deliu, në fjalimin e saj para deputetëve në Kuvend, ka bërë edhe një thirrje për pr,eside,nten e vendit, Vjosa Osmani.Thi,rrja e Deliut për Osmanin ishte që të dek,la,rohet për zhv,illim,et e fundit në vend.Ajo tha se qytetarët kanë nevojë të dëg,jo,jnë një deklarim nga pre,side,ntja, përcjell Klankosova.tv.“Ka një kohë të gjatë që zo,nja osmani nuk është d,ekla,ruar në l,idhje me gj,endje,n, në të cilën janë qytetarët e Kosovës, në lidhje me shën,det,in publik, s,htren,jtim,in e çm,ime,ve, me paralajmërime për rritjen e çmi,mit të rry,mës”, u shpreh ajo.Deliu i bëri thirrje presidentes Osmani që të mos hes,htë, siç tha ajo, sikurse tash e një kohë të gjatë.

“Për shkak të po,zit,ës së saj kush,tet,uese, por edhe si nënë e grua, i bëj thi,rrj,e që të dek,laro,het për zhvi,lli,met e fun,dit në Kosovë, ashtu siç ka fo,lur edhe për zhvillimet në Ukrainë, e të mos he,shtë si tash e një kohë të gja,të”.“Ka pasur një mo,ri pro,ble,mesh që i kemi parë, thjeshtë kërkova nga e para e vendit që të dek,lar,ohet për gje,ndj,en në të cilën është vendi. Njerë,zis,ht pres që zonja Osmani që të deklarohet për gje,nd,jen e rën,dë në të cilën sot ndodhet Kosova. Po flasim për një em,ergje,ncë komb,ëta,re dhe qytetarëve iu duhet një dek,lar,im i saj, u shpreh Deliu.Tutje, deputetja e PDK-së foli edhe për gje,nd,jen pan,dem,ik,e në Kosovë, duke thënë se gj,end,ja e klin,ik,ve në nive,l vendi është e rë,ndë dhe se nuk ka in,ves,time e as mena,xh,im në to.

Leave a comment

Your email address will not be published.