Dhimbje e madhe / Vjen nje lajm i hidhur per Hashim Thaçin nga Haga

Dhimbje e madhe / Vjen nje lajm i hidhur per Hashim Thaçin nga Haga

Dhimbje e madhe / Vjen nje lajm i hidhur per Hashim Thaçin nga Haga

Përmes platformës online “Zoom”, shefja e In,form,imit dhe Ko,mun,ikimit P,ub,lik në Dh,omat e Spe,cia,liz,uar,a të Kosovës (DhSK), Angela Griep, ka bërë të ditur se kjo gjy,ka,të ia ka vazhduar ma,sën e par,ab,urg,i,mit ish-presidentit të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçit.Në konferencën për media të mbajtur të enjten, Griep ka dhënë inf,orm,aci,one të përdi,tësu,ara mbi zhvillimet e fundit lidhur me pro,ced,ur,at gjy,qës,o,re dhe veprimtaritë në këtë gj,yk,atë, raporton “Bet,imi për Dr,ejtë,si”.Ajo ka bërë të ditur se në rastin Thaçi dhe të tjerët, të martën, më 25 janar, një ver,si,on i re,da,ktu,ar pu,bli,k i vendimit të gjy,katë,s,it të pr,oced,ur,ës pa,rap,rake u dor,ëzua, me të cilin urdhërohej mbajtja e më,te,jme në pa,ra,bur,gi,m e Hashim Thaçit. “Gjy,ka,të,si i pr,oc,edur,ës par,apr,ake ko,nst,atoi që rr,ezik,u se i ak,uz,uari të pe,ngo,jë pro,ced,ur,at ose të kryejë kr,ime të tjera mund të zb,utet mjaf,tu,eshëm përmes ko,rniz,ës për mon,itori,min e ko,muni,kim,it të ob,jekt,eve të pa,ra,bur,gim,it të Dho,ma,ve të Spe,cia,liz,uara”, ka thënë Griep.Tutje, ajo bëri të ditur se të premten, më 21 janar, tr,upi gjy,ku,es urdhëroi mba,jtj,en e më,tejs,hme në pa,ra,bu,rg,im të Salih Mustafës. Sipas saj, gjy,kat,ës,it ko,nstatu,an se rr,ezi,ku i pen,gim,it të ec,uris,ë së pro,cedur,ës vazhdon të ekz,is,tojë, përfshirë rre,zi,kun e ndër,hyrj,es në vi,kti,ma dhe dë,shm,it,arë. “Më 25 janar 2022, dë,shm,ita,ri i dytë i fundit i thi,rrur nga pro,ku,ror,ia dës,hm,oi në rastin Salih Mustafa për zinxhirin ko,mand,ues, modal,itet,et e komunikimit dhe lëvizjet e UÇK-së në rajonin e Gollakut.

“Përveç kësaj, dë,shmi,tari dë,sh,moi për një,sit,in BIA të UÇK-së dhe rolin e fu,nksi,onin e tij në prill 1999. Ai më tej dës,hm,oi për of,ens,iv,ën e fo,rca,ve serbe në zon,ën e Zllashit gjatë gjy,smës së dytë të prillit 1999”, ka thënë ajo.Griep tha se dë,shm,ita,ri ka dës,hm,uar pa masa mb,roj,të,se. Ndërkaq, shtoi se javën e ardhshme, më 1 shkurt 2022, dë,shmi,ta,ri i fundit i thirrur nga pr,oku,ror,ia pritet ta fil,lo,jë dës,hm,inë në këtë rast.“Pr,ok,uror,ia pritet të mb,yllë çës,htj,en më 4 shkurt. Më 11 shkurt, mbr,oj,tja dhe avo,ka,ti i vi,kti,mav,e do t’i paraqesin listat e tyre për,kat,ëse të dësh,mit,arë,ve dhe të pro,va,ve”, ka thënë ajo. Ajo ka thënë se më 17 dhe 18 shkurt tr,upi gj,ykue,s do të mbajë një ko,nfer,encë mbi ec,urinë e çë,sht,jes në prani të pro,kuro,ris,ë, mbr,ojtj,es, av,oka,tit të vik,tima,ve dhe zyrën administrative për të di,sk,utua,r për faz,at e ard,hs,me të çës,htj,es.

Leave a comment

Your email address will not be published.