Edi Rama ben gjestin madheshtor per Kosoven / TE LUMTE KRYEMINSTER

Edi Rama ben gjestin madheshtor per Kosoven / TE LUMTE KRYEMINSTER

Edi Rama ben gjestin madheshtor per Kosoven / TE LUMTE KRYEMINSTER

Qeveria e Shqipërisë ka mi,ra,tuar marrëveshjen me Kosovën për l,ehtë,si,m të pro,cedu,rav,e do,gan,ore, që parasheh edhe ha,pjen e p,ikës do,gano,re të Prishtinës në Po,rtin e Durrësit.Kjo, sipas ministres së Financave dhe Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, le,ht,ëson tre,gt,inë mes dy shteteve.Gjithashtu, me këtë mar,rëve,shje parashihet edhe ha,pja e pi,kave të tjera të dog,anës së Kosovës në qytete të ndr,yshme të Shqipërisë.

Leave a comment

Your email address will not be published.