Gjermania e jep nje lajm shume te mire per Kosoven qe po gezon Qytetaret e vendit

Gjermania e jep nje lajm shume te mire per Kosoven qe po gezon Qytetaret e vendit

Gjermania e jep nje lajm shume te mire per Kosoven qe po gezon Qytetaret e vendit

Am,basa,da e Republikës së Kosovës në Gjermani ka dalë me një nj,oft,im lid,hur me nj,ohjen e pat,entë shof,erëve të Kosovës në Gjermani.Me anë të një po,stimi në Facebook, Ambas,ada e Kosovës ka dhënë detaje të përm,bledh,ura në l,idhje me njo,hjen e pate,ntë-shofe,rëve të Republikës së Kosovës nga Republika Fe,der,ale e Gjermanisë.Më pos,htë keni disa nga inf,orma,tat që ka lë,sh,uar Amb,asad,a:a) Nën,shkri,mi i marrëv,eshje,ve të tilla ndër,mjet shteteve merr kohë dhe zgj,atë me vite. Në një pr,oce,s të tillë të ko,nvert,im,it të pat,entë-shof,erëve me Gjermaninë, janë duke kaluar edhe disa sht,ete të tjera, të cilat kanë sh,tetë,si shumë më të vje,tër se Republika e Kosovës.

b) Duke pasur parasysh rën,dës,inë e kësaj marr,ëves,hje,je për shtetasit e Republikës së Kosovës në Gjermani, ins,titu,ci,onet ko,mpete,n,te kosovare e kanë marrë me pë,rkush,tim të posa,çëm kryer,jen dhe zbat,im,in e të gjitha zot,imeve nga kjo marr,ëve,shje.c) Duke qenë se Ministria Fed,erale e Kom,unik,imeve Dig,jit,ale dhe e T,ran,spor,tit të Gjermanisë i ka rek,oman,duar me datë 29 dhjetor 2021 Kës,hi,llit Fe,der,al (Bundesrat-it) të pro,ced,ojë tutje me mira,tim,in e marrëveshjes, ka mb,etur që Bundesrat-i, si inst,a,nca finale insti,tucion,ale, të thotë fjalën e fundit.

Leave a comment

Your email address will not be published.