Perparim Rama hallakat gjith vendin tregon per Kualiconin me PDK-ne

Perparim Rama hallakat gjith vendin tregon per Kualiconin me PDK-ne

Perparim Rama hallakat gjith vendin tregon per Kualiconin me PDK-ne

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka thënë sot se janë në pr,oces të për,zgj,edhj,es së dre,jto,rëve dhe nën,krye,tarit që do të vijnë nga Partia Demokratike e Kosovës.Kështu dekl,aroi i pari i Prishtinës me ra,stin e vizitës së shtëpisë-shkollë të familjes Hertica.“Jam në pr,oce,s të për,zgjedh,jes”, tha ai.Sa i përket shtëpisë – shkollë të Herticëve, Rama tha se Komuna e Prishtinës ka një proj,ekt për para,nda,limin e shk,atër,rimi,t të tyre.“Këtë mon,ume,nt me vl,erë hist,ori,e, Kuvendi Komunal i Prishtinës ka shpa,llur mu,ze me emrin ‘Muz,eu shtëpi-shkollë’. Pas shumë pro,ced,urave të ten,der,imit, pro,jek,ti id,eor është pë,rzg,jed,hur tash, dhe është fin,ali,z,uar nga Komuna e Prishtinës, tash jemi duke vaz,hdu,ar pro,ced,urat të mët,ej,me të pr,oje,kt,it të për,zgje,dhur në mënyrë që sa më parë ky ob,jekt m,uze të fillojë pu,nën dhe t’i mirë,pres viz,itorët.

I kemi edhe si pjesë të bux,het,it dhe të plan pr,ogra,mit që këto duhet të fu,qizo,hen që ta para,ndal,ojmë edhe shk,atërr,im,it të tyre, sepse më shumë kohë që merr për funk,sion,al,izmin për mu,ze te,atër aq më k,eq. Pra ne duhet ta për,shpej,toj,më pr,ocedu,rën dhe me këtë jemi duke u marrë”, thotë Rama.Familja Hertica është njëra prej familjeve e cila ka dhur,ua,r shtëpinë e saj për të ar,sim,uar brezin gjatë kohës së lu,ft,ës ku,nd,ër Serbisë. Mësimi është mb,ajt,ur në disa dh,omat ku nxë,në,sit në atë kohë janë det,yr,uar të ule,shin edhe nëpër sfu,ng,jerë.E i pari i Prishtinës vlerësoi lart kon,tri,but,in e Herticëve dhënë për arsimimin e shqiptarëve.

Leave a comment

Your email address will not be published.