Po “dridhen” Mediat Serbe / Kosova po shpenzon miliona me ndihmen e Amerikes per kete gje kunder Serbeve

Po “dridhen” Mediat Serbe / Kosova po shpenzon miliona me ndihmen e Amerikes per kete gje kunder Serbeve

Po “dridhen” Mediat Serbe / Kosova po shpenzon miliona me ndihmen e Amerikes per kete gje kunder Serbeve

Pus,hte,ti në Kosovë synon mbështetjen e Amerikës për të marr nj,ohje të reja, por edhe pranim në in,stit,ucio,ne ndërkombëtare, ndërsa disa kon,gre,smen janë an,ku,ar për fu,q,i,në u,shta,ra,ke të Serbisë.Sipas vlerësimit jozyrtar për këtë qëllim janë ndarë miliona dollarë në vit për një grup lo,b,imi rreth 50 mijë dollarë në muaj, shkruan “Kurir”.Me të mbaruar afati i mora,tor,iu,mit njëvjeçar ku Prishtina ob,ligo,h,ej mos të kërkoj anët,arë,sim në orga,ni,za,ta ndërkombëtare, në mënyrë ek,sp,res u a,kt,iviz,ua lobi shqiptar para së gjithave ai në ShBA ku kanë mbështetjen më të madhe, ndonëse sipas njohësve të rrethanave, Prishtina edhe gjatë moratoriumit nuk ka ndalur lo,ti,min, por tash shi,het shtimi i akti,v,it,ete,ve.

Para disa ditë një grup i anë,ta,rëve të Ko,ng,re,sit së bashku me ko,rpu,sin shqiptar kanë kër,ku,ar nga presidenti amerikan Biden dhe sekretari Bl,ink,en të dyf,ish,oh,et përpjekja amerikane për zgjidhjen e te,nsi,one,ve mes Kosovës edhe Serbisë.Kështu anëtarët e Kongresit Riç Tores, Xhim Hajms, Elisa Slotkin, Xho Kortni, Monder Xhouns, Kerolin Malouni dhe Xhems Mekgovern në letrën dërguar zyrtarëve amerikan u ndërlidhën në ” te,nsi,onim,in e par,adok,ohsh,ëm dhe ar,mi,qësi,në mes qeverisë së Kosovës dhe Serbisë” lidhur me ta,belat dhe kërkuan që Kosova të marr njohje si shtet i pavarur.“Pati situatë shqetësuese që ishte rezultat i mobilizimit në kufi, që rre,z,ik,on sta,bi,li,tet,in e br,ish,të në reg,jio,nin e Ballkanit, duke marr para,sys,h fo,rcë,n jo-pr,opo,rci,ona,le us,hta,rak,e, andaj ftojmë ShBA që të si,gur,ojë që al,ea,ti ynë Kosova të marr tr,ajtim,in e shtetit të plotë të pav,ar,ur dhe njohje të reja” thuhet në letër-dokumentin dërguar Biden duke shtuar se “te,nsi,on,et u ngr,it,ën kur aeroplanët serb flu,tur,u,an në afërsi të ku,fir,it mes Kosovës edhe Serbisë”.

Leave a comment

Your email address will not be published.