Qeveria e Kosoves “dridh” Kompanite Serbe / Ja vendimi qe u morr per disa Kompani serbe

Qeveria e Kosoves “dridh” Kompanite Serbe / Ja vendimi qe u morr per disa Kompani serbe

Qeveria e Kosoves “dridh” Kompanite Serbe / Ja vendimi qe u morr per disa Kompani serbe

Kosova ka vendosur sot ma,s,a mbr,oj,të,se an,ti,dum,pi,ng ndaj disa kom,pan,ive serbe, të cilat bëjnë imp,ort,in e kon,ce,ntra,tit për shp,ez,ë dhe kafshë, si dhe imp,o,rti,n e bl,lo,ka,ve.Ma,sa mbr,oj,të,se e pë,rko,hsh,me an,t,idu,mpi,ng prej 3 centë, është vendosur për këto kompani: FSH “Jab,uka” doo Panc,evo, “Gebi” doo, FSH “Sto Posto” dhe FSH “Becejka”.Këto vendime thuhet se janë marrë pas kërkesës së pr,odh,uesv,e vendorë.“Pas kërkesës së prodhuesve vendor dhe propozimit të Komisionit për Vlerësimin e Detyrimeve të Veçanta në Imp,o,te, Departamenti i Tregtisë ka filluar he,ti,min e imp,ort,it nga Serbia dhe të shitjes në tregun e Republikës së Kosovës të koncentratit për shpezë dhe kafshë. He,ti,mi është kryer në përputhje me Li,gj,in për mas,at an,ti,d,um,pin,g dhe ma,s,at kun,dër,balan,cue,se”, thuhet në arsyetimin e Ministrisë së Ekonomisë.

Leave a comment

Your email address will not be published.