Ramush Haradinaj i lyp “fer” Albin Kurtit per Debat / Ja per qka behet fjale

Ramush Haradinaj i lyp “fer” Albin Kurtit per Debat / Ja per qka behet fjale

Ramush Haradinaj i lyp “fer” Albin Kurtit per Debat / Ja per qka behet fjale

Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka bërë të ditur se bashkë me grupin parlamentar të partisë së tij kanë do,rëzu,ar kërkesën në Kuvend për de,ba,t parlamentar lidhur me çës,ht,jen e ga,zs,je,llë,sit.Haradinaj në një rea,gim në ‘facebook’ ka thënë se në këtë seancë do të di,sku,toh,et hapur dhe me ar,gu,ment,e, meqë thotë se çës,htj,a e ga,z,it është e rëndësishme për partneritetin e Kosovës me SHBA’në.“Çës,ht,ja e g,azi,t amerikan nuk mund as të mje,gu,llo,het e as të sp,osto,he,t me të pav,ërte,ta”, ka shkruar Haradinaj.Reagimi i plotë”Të pav,ërt,et,at për ga,z,in amerikan.Është për ke,qar,dh,je se si po pr,ovo,he,t të dev,ij,ohe,t çës,htj,a e ga,z,sjel,lësi,t amerikan, duke u thënë të pav,ërt,eta për të. Pohimet se Fondi prej 200 milionë dollarësh i MCC nuk ka qenë i spe,ci,fiku,ar për ga,z,in dhe di,ver,si,fiki,min e en,er,gji,së, është krejtësisht i pav,ër,te,të.

Ka pothuajse tri vjet ç’prej se ka filluar ky pro,je,kt dhe janë bërë të gjitha për,ga,titje,t për fillimin e realizimit të tij. Janë bërë dy studime fiz,ibil,ite,ti që janë fi,na,ncu,ar me miliona dollarë të ta,ksap,agu,e,sve amerikanë.Pikërisht tani kur jemi në fazën e fina,liz,i,mit të këtij projekti dhe në pr,ag të ska,di,mit të af,at,it për apr,ovi,m të vendosur nga MC,C dhe SHBA, Qeveria e Kosovës ka vendosur pez,ulli,mi,n e tij, madje duke e cil,ësu,ar ga,zsje,llë,sin amerikan si g,az rus.Prandaj unë sot, i mbë,sht,et,ur nga Grupi Parlamentar i AAK-së, i kam do,rëz,uar Kuvendit një kërk,esë për de,bat parlamentar, për të dis,ku,tua,r hapur e me arg,ume,nt,a për këtë çë,sht,je tejet të rë,ndë,sis,hme për Kosovën dhe partneritetin me SHBA.Çë,sht,ja e ga,zi,t amerikan nuk mund as të mje,gull,ohe,t e as të sp,os,to,het me të pav,ër,tet,a.

Leave a comment

Your email address will not be published.