Si arriti shpiuni Nazim Bllaca ne Kosove? Ne cilat zona operonte, nga cilët epror serb i merrte urdherat dhe cilat ishin detyrat e tij? Ja gjithcka qe duhet te dini

Si arriti shpiuni Nazim Bllaca ne Kosove? Ne cilat zona operonte, nga cilët epror serb i merrte urdherat dhe cilat ishin detyrat e tij? Ja gjithcka qe duhet te dini

Si arriti shpiuni Nazim Bllaca ne Kosove? Ne cilat zona operonte, nga cilët epror serb i merrte urdherat dhe cilat ishin detyrat e tij? Ja gjithcka qe duhet te dini

Si arriti shpiuni Nazim Bllaca ne Kosove? Ne cilat zona operonte, nga cilēt epror serb i merrte urdherat dhe cilat ishin detyrat e tij? Ja gjithcka qe duhet te dini.Si mbērriti Bllaca nē Kosovē, nē cilat zona e urdhēruan eprorēt serb tē qēndroi, cilat ishin detyrat e tij.Cilat ishin detyrat e Nazim Bllacēs, si mbērriti nē Kosovē pas infiltrimit, nē cilat zona kishte qēndruar, kēto janē disa nga pikēpyetjet qē u ka dhēnē shpjegim me dokumente emisioni Udhēve.“Kur Iuf,ta filloi tē intensi,fikohet Bllaca merr urdhēr nga eprorēt e tij tē sigurimit shtetēror serb qē fillimisht tē kthehet nē Shqipēri pēr tē marrē info,rmacione pēr aktivitetet e UÇK-sē. Mē 20 qershor 1998 nga aeroporti i Cyrihut, Bllaca kishte shkuar nē Lubjanē me aeroplanē dhe nga aty me aeroplanē tjetēr nē Tiranē. Fillimisht shkon nē Bajram Curr nē njē ka,zermē tē vjetēr tē ush tri,sē.

Pasi mbledh tē gjitha informacionet pēr furnizimin e UÇK-sē me ar m,ē dhe gjērat tjera nga Shqipēria dhe lidh,jet e UÇK-sē ai futet nē Kosovē nga vijat e Iuf,tēs nē Rajonin e Shtimēs e veçanērisht nē Zonat e fshatrave pērreth Kleçkēs. Ky ishte mjedisi i fushē,veprimit tē tij meqē i njihte mē mirē dhe kishte urdhēr nga eprorēt e tij serb qē nē kēto pjesē tē veproi dhe tē informoi. Gjatē fazēs sē angazhimit tē tij nē UÇK ai kryen dy detyra; atē tē ush ta,rit qē lēvizē nēpēr disa njēsi dhe tē infor,matorit tē shērbimeve serbe“.Mē 30 prill 1997 Nazim Bllaca re,krutohet si informator i UDB-sē por ende ka edhe disa procedura tē verifikimit.Emisioni “Udhēve” nē RTK ka gjetur se mē 8 Maj 1997, ēshtē kthyer raporti i veri,fikimit nga ana e UDB-sē qē ia mundēson Bllacēs qē tē pranohet si infor,mator. Mē 14 Maj 1997, Bllaca pranohet zyrtarisht si informator. Nē formularin e lēshuar nga Shērbimi i Sigurisē Publike pēr pranimin si informator jepen tē gjitha shēnimet e sakta tē Bllacēs. Gjithashtu nē formular ēshtē shkruar edhe emri I zyrtarit operativ tē cilit do t’I raportojē Bllaca gjatē punēs sē tij tē re si infor,mator i sigurimit shtetēror serb, e ai ēshtē Qepo Mihajloviq.Nē fund tē kētij dokumenti pēr,mendet edhe njē vepēr penaI,e pēr plaç,kitje qē e kishte pasur Bllaca nē fillim tē viteve 90’ta, por qē nuk ishte dēnuar nga Gjy,kata.Ky dokument ēshtē i nēnshkruar nga udhē,heqēsi i drejtpērdrejt I Shērbimit tē Sigurisē Publike nē ministrinē e punēve tē brendshme tē Serbisē, Slavko Lludaiq dhe nga dy punētorē operativ, Qepo Mihajloviq dhe Ivan Gjokica, thuhet nē dokumentet e siguruara, raporton Infokus, marrē nga emisioni “Udhēve” i RTK-sē.

Leave a comment

Your email address will not be published.