Dardan Molliqaj kapet ne rrene nga AAK-ja / Ja per qfare behet fjale

Dardan Molliqaj kapet ne rrene nga AAK-ja / Ja per qfare behet fjale

Dardan Molliqaj kapet ne rrene nga AAK-ja / Ja per qfare behet fjale

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovë (AAK) nuk do të marrë pjesë në pr,otes,tën e së shtunës kun,dër shtr,enj,ti,mit të ener,gj,isë ele,kt,rike.Përmes një komunikate për med,ia, kjo parti ndër të tjerash i ka bërë thirrje Qeverisë që tër,hiqe,t nga sh,tr,en,jtimi dhe re,spek,to,jnë vullnetin e secilit që merr pjesë në pr,ote,së.“Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk është pjesë e or,ga,nizm,it të pr,ot,es,tës së të shtunës, ku,ndë,r sht,ren,jtim,it të ener,gj,isë ele,kt,rike. Ne kuptojmë shq,et,ës,imin e secilit për këtë çë,sht,je, njëherësh prapë i bëjmë thirrje Qeverisë që të të,rhi,qet nga shtr,enjt,im,i i rr,ym,ës. Gjithashtu, ne re,spekto,jmë vullnetin e secilit për pjesëmarrje në këtë pr,ote,stë dhe ape,loj,më që të resp,ekt,oh,en ma,sat an,tic,ovi,d”, thuhet më tej në komunikatë.

Veç AAK-së, në këtë pro,tes,të nuk merr pjesë as PDK-ja. Lajmin e ka dhënë kryetari i kësaj partie Memli Krasniqi.Kujtojmë se Molliqaj ka thënë sot se pr,otest,a do të jetë pa,qësor,e por që do të ketë edhe a,ksi,one kun,dër pr,opo,zimit të ZRRE-së për shtr,enj,tim,in e rry,më,s.“Ne nes,ër fto,j,më sec,il,in qytetar të Republikës së Kosovës, partitë politike e or,gan,izat,at qeveritare sepse jemi të bi,ndur se një numër i madh i qytetarëve do ta kthejë mbr,apa ven,di,min e ZRRE-së. Pr,ote,st,a është pa,qës,ore por do të kemi edhe ak,si,o,ne simbolike që do ta shp,reh,in rev,ol,tën e qytetarëve karshi këtij pro,poz,imi të ZRRE-së”, ka thënë Molliqaj.Ai ka thënë se LDK dhe AAK ia kanë ko,nfir,mua,r se do ta mbë,shte,sin pro,te,stën por që nuk e di nëse ato do të marrin pjesë.

Leave a comment

Your email address will not be published.