Dardan Molliqaj trazon ujera me kete qe tha per Albin Kurtin / Albini eshte tuc edhe ska shoke

Dardan Molliqaj trazon ujera me kete qe tha per Albin Kurtin / Albini eshte tuc edhe ska shoke

Dardan Molliqaj trazon ujera me kete qe tha per Albin Kurtin / Albini eshte tuc edhe ska shoke

Kryetari i PSD-së, Dardan Molliqaj, ka folur para pr,otes,tues,ve të mbledhur në tub,imin ku,nd,ër shtr,enj,tim,it të rry,mës.Molliqaj ka thënë se pje,sëmar,rja e pro,test,uesv,e në këtë ma,së ka,q të madhe tregon se qytetarët nuk po e dor,ëzo,jnë dhe dele,go,jnë l,iri,në.“Faleminderit që jeni mledh për një kau,zë të përba,shk,ët përk,und,ër që i takojmë përk,atë,si,ve të ndryshme. Ju tregoni se nuk e de,lego,ni dhe do,rëz,oni li,ri,në. Kur li,ri,a pe,ng,oh,et, ajo bëhet ka,uzë, siç u bë sot”, ka thënë ai.

“Kryeministri ka 10 vite që ka fol për dë,met e pr,ivat,iz,imit të di,stri,bu,cion,it por kërkush nuk i ka bë më shumë fa,vo,re kësaj kompanie. Për dy muaj i ka ndarë 120 milionë euro. A e dini se qysh është puna e fi,tim,eve të kësaj kom,panie. Nuk ni,gh,en kurrë, sa ma shumë u jep, aq më shumë d,ojnë. Kjo ko,mp,ani do ta ban,kro,t,ojë KEK-un”, tha ai.Ai e quajti kryeministrin Kurti “tuc të rr,ezi,ks,hëm”.“Është tu,c e sheh veten si sup,ermen. Ky njeri nuk ka as shokë as shoqe për me bas,hkëpu,nu”, tha ai.

Leave a comment

Your email address will not be published.