Haki Abazi dridh vendin me kete qe tha e quan protesten e PSD-se si plan Rus

Haki Abazi dridh vendin me kete qe tha e quan protesten e PSD-se si plan Rus

Haki Abazi dridh vendin me kete qe tha e quan protesten e PSD-se si plan Rus

Postimi i plotë:Ene,rgj,ia-Rusia- Protesta.Në muajin qershor të vitit të kal,uar Rusia filloi të zvo,glë,oj sas,inë e ga,zit që furn,iz,on Evropën. Ky veprim në mënyrë të duk,sh,me, ashtu siç kis,hte llo,garit,ur Putin, ndikoi në de,stab,ili,zimi,n e tregut ene,rgjet,ik dhe ngr,it,je ra,pi,de të çmi,meve dhe natyri,sht rr,itje të re,volt,ës qytetare meqë rritja e çmi,mit të ga,sit në mën,yrë z,ingji,rore sh,kakt,on rr,it,je të çm,im,it të pr,odukte,ve dhe sh,ërbim,eve.D.M.TH qëllimi Rus vazhdon të jetë që nëse nuk mundet të arr,ijë qël,lim,et me ndë,rhy,rje në sis,temin zgj,edhor dhe formave ko,nvenci,ona,le të për,cak,tojë fituesin në zg,jed,hje, atëherë e bënë duke de,stab,ili,zuar sht,etet pol,itikis,ht në,përmjet rri,tjes së çmi,mit të ene,rgj,isë.Gjithashtu është e e qartë që t,enden,ca për të kont,rol,luar zhv,illim,et gl,obal,e dhe ar,ki,tek,tur,ën e re ene,rgje,ti,ke në botë mund të bë,het edhe shk,akt,ar,i i l,uf,të,s së tretë botërore. Për,pl,as,ja në Ukrainë është bet,ejë e en,ergjis,ë që përcakton rr,jedh,at e tregut dhe int,eres,ave si,domos në tregjet “em,er,gin,g mar,ket,s”.

Pr,ote,sta është e dr,ej,të demokratike qytetare, por të ku,ptu,arit e r,rën,jë,s së pro,blem,it për të cilin pro,tes,tohe,t poashtu është e dr,ejtë qytetare, që duhet të na udh,ëh,eqë në rrugën e ko,hez,ion,it dhe veprimeve që janë të me,nçur,a dhe të d,uh,ura. Më së paku na duhet të biejmë në “k,urth,at” që janë nd,ërt,uar për qëllime të pal,ëve që syn,im e kanë des,tab,iliz,im,in e Evropës dhe botës demokratike.Kjo gjë duhet sh,iku,ar edhe nga pr,izm,i i njerëzve që u ko,nsider,uan si shp,ërn,dar,ës të pr,opa,gan,dës Ruse në tr,ojet shqiptare. Sot, tra,zir,at ju duhen aty,re që dë,shtu,an ta nd,ajnë Kosovën dhe që ten,tua,n ta për,mby,s,in vul,ln,et,in demokratik të qytetarëve.Ene,rg,jia jonë e për,bas,hk,ët njerëzore duhet orientuar drejt arri,tje,s së zgjidhjeve ade,kua,te, të qënd,rues,hme, të gjel,bëra dhe bre,nda ko,rniz,ave të Bashkimit Evropian.Ene,rg,jia el,ektri,ke dhe ener,gjeti,ka si se,ktor është do,men i int,ere,sit nac,ion,al dhe ase,si in,str,ume,nt pol,it,ik për vota e aq më pak duhe të jetë ka,r,rem për de,stab,il,izi,m.

Leave a comment

Your email address will not be published.