Kjo qfare tha Deshmitari ne rastin e Salih Mustafes po “trondit” gjithe vendin

Kjo qfare tha Deshmitari ne rastin e Salih Mustafes po “trondit” gjithe vendin

Kjo qfare tha Deshmitari ne rastin e Salih Mustafes po “trondit” gjithe vendin

Dës,hmi,tari i tretë në ra,st,in e Salih Mustafës, ka deklaruar se e kanë rr,ah,ur dhe ma,ltre,tua,r në forma të ndryshme.Në pyetjet e Pro,kur,ori,së për me,to,dat e ma,lt,ret,i,mit, dës,hmit,ar,i ka thënë se e kanë go,di,tu,r me mj,ete të ndr,yshm,e të f,ort,a, dj,eg,ie me qiri dhe me rr,y,më el,ektr,ik,e.“Më kanë god,itu,r me bis,ht të së,pat,ës, më kanë go,dit,ur me sh,ufr,a me,ta,li,ke. Më kanë rra,h,ur në forma të ndryshme. M’i lid,hn,in, kë,mb,ët me t,ela të rr,ym,ës, më jep,nin dri,dh,je e kështu. Më kanë dj,eg,ur me qiri, duke u ul,u,ar në karrige, dhe q,iri,un ma afronin afër shp,inës”, pretendon ai.Dë,shmi,ta,ri ka theksuar se nuk është mal,tr,etua,r se,ks,ua,lis,ht, por që kanë ur,inu,ar mbi të.

Pro,kur,or,ja D’Ascoli: Kur ju ishit i ndalur në st,al,lë sa shpesh ju kanë rr,ahu,r?Dëshmitari: Pothuajse çdo ditë, ndoshta ka ndodh ndonjë ditë që s’më kanë rr,ah,ur shumë e me shp,ëtu,ar me pak, por pothuajse çdo ditë kom pas rr,ah,je.Silva D’Ascoli: Çfarë ju bënë ju në st,al,lë?Dëshmitari: Kush e ka hap derën pa të god,it,ë me ndonjë sh,qe,lm a b,ok,s apo diçka nuk ke shp,ëtu,ar.D’Ascoli: Kjo ju ka ndodhur edhe personave të tjerë që mbaheshin?Dëshmitari: Edhe për mua edhe të tjerët.D’Ascoli: Çka mund të thoni për katin e si,pë,rm?Dëshmitari: Aty ndodhte një r,rah,je që nuk mund ta marrësh me mend.D’Ascoli: Përdorimi i këtyre instrumenteve ndodhnin tek dhoma sipër apo jo? A ju kujtohet sa njerëz ishin të përfshirë në rr,ahj,e?Dëshmitari: 3-4, ndonjëherë ka ndodh edhe 5.D’Ascoli: A bëhej fjalë për u,sh,ta,rë të njëjtë?Dëshmitari: Ka ndodhur të jenë edhe të ndryshëm.D’Ascoli: Rra,hj,et a ndodhnin në sy të tjerëve dhe kur dërgoheshin siper a mer,res,hin ind,ivi,du,alis,ht?Dëshmitari: Jo kështu në grup por na kanë marrë një nga një.D’Ascoli: A i keni dëgjuar no,fkat e personave?

Dëshmitari: Po disa nofka më kanë mbetur në kokë. Ka qenë Ta,bu,ti, Vela, Afrimi, një tjetër me Adnan, një Fatmiri…. këta më kanë mbetur në kokë. Këta kanë qenë më të mëdhenj.D’Ascoli: Çfarë kishin veshur këta persona?Dëshmitari: Rro,ba të ze,za por ka ndodhur ndonjëherë që me qenë të veshur normal kështu.D’Ascoli: A mbani mend detaje të tjera të këtyre un,ifo,rm,ave?Dëshmitari:I kanë pas disa e,mbl,em,a, ju shkruhej “BI,A”.D’Ascoli: E përmendet Ta,bu,tin, a është pse,udon,im?Dëshmitari: Mbas një kohë më vonë e kam kuptuar që e ka emrin Nazif.D’Ascoli: A e dini çfarë kuptimi ka kjo no,fkë?Dëshmitari: Ne i themi ta,bu,t kur njeri vd,e,s, e çojnë te va,r,ri.D’Ascoli: A doni të thoni ar,ki,vo,l?Dëshmitari: Po, ashtu

Leave a comment

Your email address will not be published.