Njeriu i afert i Vuçiqit dridh vendin me kete qe zbuloi / Ja kush i dergoi ne Hage Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin

Njeriu i afert i Vuçiqit dridh vendin me kete qe zbuloi / Ja kush i dergoi ne Hage Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin

Njeriu i afert i Vuçiqit dridh vendin me kete qe zbuloi / Ja kush i dergoi ne Hage Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin

“Akta,k,uza ku,ndër Thaçit, Veselit, Rexhepit e Krasniqit në shumëçka është re,zu,lt,at i veprimeve tona, për këtë ka shumë arsye. Së pari, në akta,ku,zë vepri,mt,aria e UÇK-së ter,ror,ist,e është defi,nu,ar si ‘ndërmarrje e për,bashk,ët kr,im,in,al,e’”, shtoi ai.Përpos kësaj, gjatë një mble,dhj,eje në Beograd, të mbajtur të enjten, u sh,pal,osën edhe de,taj,e tjera.

“Ne vendosëm që të bëjmë krejt çka është e mun,dur në mb,ledh,jen e dok,ument,ac,io,nit që i pose,don,in shë,rbim,et dhe org,an,et tona dhe që këto t’ia do,rëz,ojm,ë Pro,kuro,ri,së Spe,cial,e dhe që kjo të jetë pre,si,on i madh nga ana jonë që ata të bëjnë punën e tyre. Kështu askush nga PS-ja apo dikush tjetër nuk do të mund të na tho,shte se nuk kemi dë,shmi dhe se kishim me çka të punonim. Mendoj se në këtë ne ishim të suk,ses,shë,m,” theksoi Dreçun.Ndërkohë, gjatë kësaj mble,dhj,eje, u pr,eza,nt,uan të dhënat e Gr,upit Pu,nues, që u tha se mblodhi mbi 7 mijë dok,ume,nte e të cilat, sipas tyre, janë dë,sh,mi për kr,im,et ndaj ser,bëv,e dhe pje,së,tarë,ve të kom,uni,te,te,ve tjera në Kosovë në pe,riudh,ën 1998-2000.

Leave a comment

Your email address will not be published.