Ramiz Lladrovci takohet me Artan Grubin kjo qfare u diskutua po trazon shume ujera

Ramiz Lladrovci takohet me Artan Grubin kjo qfare u diskutua po trazon shume ujera

Ramiz Lladrovci takohet me Artan Grubin kjo qfare u diskutua po trazon shume ujera

Kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, në Shkup ka ta,kuar zv. kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Artan Grubin, me të cilin ka di,sk,utu,ar për rrugën in,stitu,cion,ale që po bëhet, duke cekur se “shqiptarët si fa,kt,or insti,tucion,al,ist, kont,ribu,ues të paq,es dhe mirëkuptimit, tashmë janë të kon,firm,uar në katër shtete”.Përvoja shtet,ndërt,ues,e ndër shqiptarë po shto,het dita-ditës, kjo i bën mirë edhe shtet,eve ku jetojmë, edhe fu,qiz,imit të or,ient,imit tonë eu,ro-atlantik, ka shkruar Lladrovci.

Takimi me zv. kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, mikun tim Artanin, ishte rast të dis,kut,ojmë për rrugën që po bëjmë. Shqiptarët si fa,ktor ins,titu,cion,ali,st, ko,ntribu,ues të pa,q,es dhe mirëkuptimit, tashmë janë të kon,firmu,ar në katër shtete.Përvoja shtet,ndër,tu,ese ndër shqiptarë po shtohet dita-ditës, kjo i bën mirë edhe sht,eteve ku jet,ojmë, edhe fuq,izi,mit të ori,ent,imit tonë euro-atl,anti,k.Faleminderit për mikpritjen Artan!

Leave a comment

Your email address will not be published.