Albin Kurti takon pilotet e FSK-se dhe dridh Ballkanin me keto informacione qe dha per FSK-ne

Albin Kurti takon pilotet e FSK-se dhe dridh Ballkanin me keto informacione qe dha per FSK-ne

Albin Kurti takon pilotet e FSK-se dhe dridh Ballkanin me keto informacione qe dha per FSK-ne

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe mi,nist,ri i Ministrisë së Mbr,ojt,jes së Kosovës, Armend Mehaj, sot pritën në takim tre pil,ot,ët e Ko,mpa,nisë së Hel,iko,pter,ëve të Gar,dës Komb,ët,are të Fo,rc,ës së Sig,uris,ë së Kosovës: tog,er Afrim Zabelin, tog,er Krenar Vocën, to,ger Atdhe Hasanin, të spec,iali,zua,rin për mon,itor,im dhe orie,nt,im ajror, nën,toge,r Sunaj Shalën, dhe dy inxh,in,ierë të hel,ik,opte,rit, rr,esh,ter Behar Zeqirin dhe rre,shte,r Labinot Gashin.Kryeministri Kurti ka falënderuar ata për kon,tri,butin dhe rolin që kanë pasur deri tani dhe që do ta kenë edhe në të ar,dh,men në av,ancim,in e Kom,panisë së Hel,ikopt,erëv,e të FSK-së.

“Ai theksoi se si us,ht,ri jemi në fi,lle,t e gj,ini,së së avi,acio,ni,t dhe se av,an,cim,in e shohim të rën,dësis,hë,m edhe për ne,voja us,hta,ra,ke, por edhe për ato shtetërore. Shkollimi dhe pa,ji,sj,et janë të rë,ndë,sis,hme, dhe do të in,ve,stoj,më si shtet në të dyja, shtoi ai”, thuhet në njof,tim,in për me,dia.Pilo,të,t i treguan kryeministrit për shk,ollim,in që kanë kry,er, për sfi,dat që kanë pa,sur e që i kanë.Tre pil,ot,ët janë spe,cial,iz,uar në Aka,d,em,inë Ush,tar,ake në Turqi, ashtu sikurse edhe dy in,xhin,i,erë,t e hel,ik,op,ter,it, ndërsa në,nto,ger,i Shala ka sp,ciali,zu,ar për mo,nit,orim, ori,ent,im, udh,ëz,im e rad,ar në Aka,de,mi,në Us,hta,rak,e të Kroacisë “Dr.Franjo Tugjman”.

Leave a comment

Your email address will not be published.