Lajçak dridh serbine me kete qe tha per Republiken e Kosoves dhe serbine

Lajçak dridh serbine me kete qe tha per Republiken e Kosoves dhe serbine

Lajçak dridh serbine me kete qe tha per Republiken e Kosoves dhe serbine

Miroslav Lajçak, për,fa,qës,ues sp,eci,al i BE’së në dialogun Kosovë-Serbi, thotë se mar,rëv,eshj,a për Aso,cia,cion,in duhet të zba,toh,et.Ai thotë se ask,ush me men,dje të sh,ëndos,hë nuk do “Repu,blika Sr,pska” në Kosovë.“Më lejo që ta bëj të qa,rtë. Po,zic,ioni ynë është shumë i qa,rtë – që ne presim që Kosova dhe Serbia duhet t’i për,mbu,sh,in të gjitha mar,rëve,shj,et e kal,uara. Pac,ta su,nt ser,va,nda (nga latinishtja: “a,kt,et duhet të mba,en”). Ka një li,stë të gja,të për Serbinë dhe i kemi ngr,it,ur këto çës,ht,je, që duhet të zba,toh,en, te partnerët në Serbi. Kushdo që thotë që ne kemi bërë gjit,hçk,a dhe pala tjetër asg,jë nuk është duke i ditur fa,kt,et, thjesht. Kjo është një gjë. Kështu që Aso,ci,aci,oni nuk është e vet,mja çësh,tje, është njëra nga to. Por, në të një,jtën kohë, ne po themi së pari, nuk duam një tjetër “Rep,ublika Srp,ska”. Askush me mendje të shë,nd,oshë, ve,çanëri,sht duke e shikuar si,tu,atë,n a,ktu,ale në Bosnjë e Hercegovinë, nuk do të prop,ozon,te diçka të tillë”, ka thënë Lajçak në një intervistë për Express.

Leave a comment

Your email address will not be published.