Miroslav Lajçak sjell detaje te reja per dialogun Kosove-Serbi qe po trazon ujera

Miroslav Lajçak sjell detaje te reja per dialogun Kosove-Serbi qe po trazon ujera

Miroslav Lajçak sjell detaje te reja per dialogun Kosove-Serbi qe po trazon ujera

Miroslav Lajçak, për,faqë,su,es spe,cia,l i BE-së në dialogun Kosovë-Serbi thotë se nuk e di afa,tin për mar,rëves,hje me dy vendeve, por thotë se, nëse ka vu,lln,et, ajo mund të arri,het br,enda disa muajve.“Jam i si,gu,rt që nuk mund të zgj,asë pr,oce,si edhe dhjet vjet. E p,ërsër,is këtë. Nëse ka vull,net pol,itik dhe pë,rkush,tim nga të dy,ja palët, kjo mund të jetë çë,sht,je muajsh, jo e një m,uaji, por e disa mua,jve. Ju nuk mund ta merrni ud,hëhe,q,ësinë jas,htë vendit për një per,iu,dhë aq të gjatë. Ne po ta,koh,emi dhe po kon,takto,jmë rr,eg,ull,ish,t”, ka thënë Lajçak në një int,ervis,të për Express.Ai tutje ka poh,uar se u ta,kon pal,ëve, Kosovës dhe Serbisë, që të ve,ndo,sin se sa sh,pejt, por shton se BE’ja, është e ga,tshm,e të ecë aq shp,ejt.

“Ne po si,g,uroh,emi që pr,oce,si nuk po pe,ngoh,et ose nga,dalë,so,het”, ka deklaruar ai.I pyetur se a po par,ashik,on që brenda pak mu,ajve mund të ketë një mar,rëveshj,e, ai ka de,klarua,r se pro,c,esi nuk duhet të marrë vite.“Unë nuk po e them atë. Po them që nuk duhet që të ma,rrë vite. Për këtë duhet të ketë përk,ush,tim nga të dyja palët, sepse, në fund, u tak,on Kosovës dhe Serbisë që të kenë vu,ll,net pol,itik, ku,ra,jo për të pa,sur rez,ul,tat, për të g,jet,ur për,gji,gje për të g,ji,tha këto çës,ht,je. Askush nuk do të do,nte që ta udhë,hiq,te këtë proc,es për,gjith,monë, sepse quhet nor,ma,liz,im, sepse në,nkup,ton që sit,u,ata a,ktu,ale nuk është no,rma,le dhe kjo merr e,nerg,ji, kohë, nje,rëzit janë të lod,hur. Nuk mendoj që dikush është i lu,mt,ur dhe besoj që gj,etj,a e një zgji,dhj,eje është në in,teres,in e të gj,it,hëve, sidomos qyt,etarë,ve”, ka deklaruar ai.

Leave a comment

Your email address will not be published.