Pas gjestit te bere ndaj trupave te Kosoves kjo gje tronditese pritet per Dardan Molliqajn

Pas gjestit te bere ndaj trupave te Kosoves kjo gje tronditese pritet per Dardan Molliqajn

Pas gjestit te bere ndaj trupave te Kosoves kjo gje tronditese pritet per Dardan Molliqajn

Po,li,c,ia e Kosovës ka kon,firm,uar se ka in,iciu,ar het,im ndaj kryetarit të Partisë Socialdemokrate, Dardan Molliqaj, për go,ditj,en që i dha një zy,rta,ri p,oli,cor gja,të pr,ote,stës së s,otme.Pol,i,cia thotë se gjatë pr,ote,stë,s së djeshme, të or,g,ani,zu,ar nga PSD-ja ku,nd,ër shtr,enjt,i,mit të rr,ymë,s, disa nga pjesëmarrësit kanë shp,ër,fi,ll,ur urd,hr,at e zy,rta,rëv,e po,lic,o,rë.

“Aktu,ali,sht pol,ic,ia po tr,aj,ton rr,et,han,at që ka,rak,te,rizo,jnë ng,jar,jen pë,rder,sa po ko,ord,in,on vep,ri,met me me,kan,iz,mat e tjerë për zb,at,im të ligjit, duke ini,ci,uar edhe një he,tim për ras,tin “Su,lm ndaj pe,rsoni,t zyr,tar në kry,eje të dety,rës zy,rta,re”, thuhet në njoftim

Leave a comment

Your email address will not be published.