Po hallakaten Vuçiq dhe Bernabiq me kete qe po ndodh ne Beograd per momentin

Po hallakaten Vuçiq dhe Bernabiq me kete qe po ndodh ne Beograd per momentin

Po hallakaten Vuçiq dhe Bernabiq me kete qe po ndodh ne Beograd per momentin

Pr,ote,s,ta e katërt për aj,ri,n është duke u zhvilluar në Beograd dhe mijë,ra qytetarë janë mb,led,hur për të kë,rk,uar in,for,macio,n për nivelin e ndo,tje,s.Pro,t,estu,es,it kërkojnë që pjesa e li,gj,it për ci,lësi,në e a,jrit që ka të bëjë me in,for,mi,min e pub,li,ku,t në r,ast të tejk,alim,it të pë,rqendri,me,ve të gri,mcav,e të dë,m,shme, të ndry,sho,het, për,katës,is,ht ky li,g,j të jetë më ef,ik,as dhe më i zb,atue,sh,ëm.

Në mënyrë që pop,u,llata të marrë inf,ormac,ion në kohë për shk,all,ën e nd,otj,es, njo,fti,met dhe par,ala,jmër,imet për pë,rqe,nd,rim të sh,tuar të ndo,tës,ve me një ind,eks të duk,shëm ci,lësor duhet të tra,nsmet,oh,en në cep të ekr,an,it, në frek,uenca,t kom,bët,are dhe ka,na,let tel,evizi,ve lokale, para,lajmër,on or,g,a,niz,ata Eko Garda, e cila po e udhëheq prot,estë,n.Pr,otest,uesi,t mar,shu,an nëpër shes,h duke shkuar deri para obj,ekt,it të qeverisë serbe.

Leave a comment

Your email address will not be published.