Serbia drejt njohjes se Kosoves? / Azem Vllasi “trondit” vendin me deklaraten e tij te fundit

Serbia drejt njohjes se Kosoves? / Azem Vllasi “trondit” vendin me deklaraten e tij te fundit

Serbia drejt njohjes se Kosoves? / Azem Vllasi “trondit” vendin me deklaraten e tij te fundit

Avokati dhe ek,sper,ti për sit,uat,ën politike në Kosovë, Azem Vllasi, nuk pret që dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës të përfundojë së shpejti, sepse qëndrimet e palëve janë më larg se sa ishin.Ai i tha për ‘Kosova online’ se ai beson se procesi i dialogut duhet të int,ensifi,koh,et dhe se sa më parë të arrihet njohja rec,ipro,ke, e cila do të nor,mali,zoj,ë marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë.“Me këtë qëndrim të Serbisë, dhe veçanërisht para zgjedhjeve, nuk do të ketë për,par,im. Sidoqoftë, një ditë do të ndodhë, nën të cilën qeveri nuk mund të parashikohet. Në Serbi, duhet kuptuar se njohja e Kosovës, mbi të gjitha, nënkupton nor,ma,lizi,min e marrëdhënieve rec,ipro,ke, për të kthyer një faqe të re në marrëdhëniet tona. Serbët në Kosovë do të jenë shumë më mirë, sepse nëse marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës janë gjithmonë të ten,dos,ura në një lin,jë, as serbët në Kosovë nuk nd,ihen mirë,” vlerësoi Vllasi, duke theksuar se Serbia duhet të njoh pavarësinë e Kosovës për shkak të serbëve të Kosovës.

Po ashtu, Vllasi beson se Serbia po e l,uft,on një be,te,jë të kot sepse “ajo nuk mund të ndi,koj,ë në sta,tus,in, pozitën kus,htet,ue,se, ku,fij,të dhe ter,rit,ori,n e Kosovës si shtet i pav,arur”.“Serbia nuk ka dobi nga shqe,tës,im,i i Kosovës, përveç se ajo lë hid,hëri,m në marrëdhëniet tona rec,ip,roke. Serbia nuk mund ta bind askënd se ka disa për,fiti,me nga ‘vra,pimi’ nëpër botë, për të bindur disa vende të vo,gla që të nda,loj,në njohjen e Kosovës dhe ka dë,me, sepse ajo ka një ef,ekt të d,ëm,shë,m në marrëdhëniet me Kosovën,” tha Vllasi.Sipas mendimit të tij, Serbia në veçanti nuk duhet të bll,oko,jë an,ëtar,ës,imi,n e Kosovës në or,g,aniz,ata,t rajonale dhe botërore.“Kosova duhet të kandidojë për anë,ta,rës,im në o,rga,niz,ata,t ndërkombëtare, në radhë të parë në UNESCO dhe Int,erp,ol. Me anëtarësimin në UNESCO, Kosova do të merrte ob,ligi,me ndërkombëtare për t’u kuj,de,sur për tra,shëg,imi,në kulturore se,rbe, monu,men,tet f,et,are, dhe anëtarësimi në In,ter,pol nënkupton bashkëpunimin e vendeve në l,uft,ën ku,nd,ër kr,im,it ndër,kuf,it,ar ”, përfundoi Azem Vllasi.

Leave a comment

Your email address will not be published.