Dialogu Kosove – Serbi gati i “pamundur” ne vitin 2022 / Ja kush po i thote keto fjale qe po trazojne ujera

Kosove – Serbi gati i “pamundur” ne vitin 2022 / Ja kush po i thote keto fjale qe po trazojne ujera

Dialogu Kosove – Serbi gati i “pamundur” ne vitin 2022 / Ja kush po i thote keto fjale qe po trazojne ujera

Dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit nuk pritet të sj,ellë rez,ult,ate as gjatë vitit 2022. Eks,per,të të zhvil,lime,ve të Ballkanit Perëndimor thonë se duke parë poz,ic,ionet e ndrys,hme të dy palëve, është pot,huajse e pamun,dur arritja e një mar,rëves,hjeje përfundimtare. Eks,pert,ët thonë se k,ri,za në Ukrainë po ashtu mund të ndi,k,jë mbi zhv,illi,met në Ballkanin Perëndimor.Qëndrimet e kun,dë,rta të Prishtinës dhe Beogradit lidh,ur me aso,cia,ci,onin e ko,muna,ve me shumicë serbe, vazhdojnë të thel,loj,në hen,de,kun në bis,edime,t për nor,mal,izi,min e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, që viteve të fundit kanë shë,nuar pak pë,rparim.Pierre Mirel, ek,spert nga Brukseli, pjesë e ekipit ndër,mjet,ësues të BE’së gjatë viteve 2011-2013, thotë për Zërin e Amerikës se kjo si,t,uatë e vë qeverinë e Kosovës para dy mu,ndë,sive.

“Vë,re,jtja ime e parë është se në shum,icën e takimeve, palët nuk ishin të pë,rgati,tura, në v,eç,anti ajo e Kosovës. Ju shkoni në Bruksel, pra,noni diçka, që në këtë rast është the,mel,imi i këtij aso,ciaci,oni, pastaj thoni nuk mund ta zba,to,jmë sepse nuk është ku,sht,etu,ese. Këtë gjë duhet ta dini që pë,rpara. Sido,qoftë, çfarë duhet të bëhet tani. Janë dy zg,jidhje. Ose të ndry,shojë kus,htetu,ta ose të rine,goc,io,het një formë e pran,u,eshme e as,ociac,ionit për të dyja palët”, thotë Mirel.Analistët mend,ojnë se është poth,ua,jse e pa,mund,ur arritja e një mar,rëve,shjeje përfun,dimt,are Kosovë-Serbi brenda vitit 2022.

Leave a comment

Your email address will not be published.