Gabriel Escobar me nje mbeshtetje te madhe per Kosoven qe po hallakat gjithe Serbine

Gabriel Escobar me nje mbeshtetje te madhe per Kosoven qe po hallakat gjithe Serbine

Gabriel Escobar me nje mbeshtetje te madhe per Kosoven qe po hallakat gjithe Serbine

I dërguari sp,ecia,l i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka për,sër,itur se SHBA-ja mbë,sht,et plotësisht pa,varës,inë e Kosovës dhe inte,gri,tet,in ter,rit,or,ial të saj.Escobar në konferencë për media ka thënë se SHBA-ja mbës,htet dialogun dhe in,tegrim,in e gjithë Ballkanit Perëndimor në BE.“Nga per,spekt,iva amerikane, dua të them se SHBA-ja e përk,rah pl,otë,sisht pav,arës,inë e Kosovës, inte,gri,tet,in terr,itor,i,al të saj. E keni treguar se jeni pa,rtner sol,id, mik i mirë dhe ju falë,nder,ojmë për këtë.

Për Kosovën e rajonin, shohim mun,dë,si të jas,htëz,ako,nsh,me. Jeni evropianë, jeni eko,nok,imis,ht, në aspekt kul,tur,or dhe his,tor,kis,ht evropianë. Kemi pu,nua,r me kol,eg,ët evropianë që ta njohin Ballkanin Perëndimor si mundësi të jash,tëza,kon,shme e jo si rr,ezi,k. Ne ink,ur,ajo,jmë gjitha pa,lët që ta shohin Ballkanin Perëndimor si an,ëtar pot,enci,al të ard,hsh,ëm. Di,alo,gu e ka përk,rahj,en tonë të plotë”, ka thënë Escobar, ndërsa ka pre,m,tuar për,krahj,en e plotë të SHBA-së.

Leave a comment

Your email address will not be published.