Lajçak me nje mesazh shume te rendesishem per Dialogun Kosove-Serbi / Ja per qfare behet fjale

Lajçak me nje mesazh shume te rendesishem per Dialogun Kosove-Serbi / Ja per qfare behet fjale

Lajçak me nje mesazh shume te rendesishem per Dialogun Kosove-Serbi / Ja per qfare behet fjale

Emisari i Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak ka thënë se kjo është vizita e shtatë në Kosovë, si përfaqësues i BE-së.Por, sipas tij, ajo që e bën këtë vizitë unike, është se janë së bashku me Escobarin, për të dër,gu,ar m,esa,zh të qa,rtë se BE-ja dhe SHBA-ja po bash,këpu,no,jnë dhe për të treguar se nda,jnë viz,io,nin për Kosovën, e dialogun për no,rm,alizi,m,in me Serbinë.

“Jam i lumtur se vizita ka ofru,ar mun,dës,i për të dis,kutu,ar planin tonë për muajt e ardhshëm e javët e ardhshme me presidentin, me kryeministrin. E do të vazh,doj,më dis,kut,imet tona. Do të qën,dro,jmë deri të mërkurën, do të na ndi,hmo,jnë të kemi pa,mje të q,artë, se çfarë të pr,esi,m në të ardhmen çfarë të pr,es,im në të ardhmen e të shtyjmë p,ro,ces,in para. Do të inf,or,mojmë për vizitën. Në këtë pikë dua të them se jemi të lu,mt,ur që jemi këtu bashkë”, ka thënë ai.

Leave a comment

Your email address will not be published.