Vjosa Osmani shume e vendosur dridh Serbine me kete qe tha per Asociacionin

Vjosa Osmani shume e vendosur dridh Serbine me kete qe tha per Asociacionin

Vjosa Osmani shume e vendosur dridh Serbine me kete qe tha per Asociacionin

Osmani ka përmendur edhe in,terv,istën eksk,luz,ive të Escobarit,kur është pyetur rreth temës së As,ociac,ionit.“Ne nuk do të le,jojmë të kri,johen mo,dele që do ta bëjnë sht,etin tonë jof,unks,ion,al. Edhe në intervistën e tij të fundit Escobar e tha qar,të. Kërkesa e tij është e kun,dë,rta e kësaj, që mos të impl,emet,oh,en modele që veriun e Kosovës e shn,dërro,jn,ë në re,publ,ika sr,bsb,ka të re, që do të binte në ku,ndë,rsht,im me Kus,ht,etut,ën e Kosovës”, u shpreh Osmani.

“Qëndrimet tona ndaj Aso,cia,cion,it kanë qenë gjithmonë të qa,rta, ne me ta do të di,kut,ojmë se si ta shty,jmë përpara dia,logu,n për njo,hje të ndë,rsj,el,lë. Modele që shpa,llin Kosovën shtet jof,unksi,onal nuk do të lej,oj,më”, tha Vjosa Osmani

Leave a comment

Your email address will not be published.