E FUNDIT / Lajçak me nje lajm te madh per Vizat e Kosoves,kjo qe tha ai po gezon gjithe vendin

E FUNDIT / Lajçak me nje lajm te madh per Vizat e Kosoves,kjo qe tha ai po gezon gjithe vendin

E FUNDIT / Lajçak me nje lajm te madh per Vizat e Kosoves,kjo qe tha ai po gezon gjithe vendin

Përfaqësuesi sp,ec,ial i BE-së, për dia,logu,n, Miroslav Lajçak, ka thënë se Kosova e meriton t’i hi,qet reg,ji,mi i vizave.Lajçak thotë se çës,htj,en e vizave ia përmendin sa herë tak,oh,et me liderët e Kosovës, porse duhet kon,sen,sus i 27 shteteve anëtare të BE-së për këtë.”Çë,sht,ja e vizave natyrisht është çë,sh,tje që ngri,het sa herë që jemi këtu. Jam me ju në këtë. Besoj se Kosova meri,ton t’i jepet re,gji,mi pa viza. Ka mer,itu,ar para shumë kohëve. Kom,isi,ni Evropian ka thënë se Kosova ka plo,tës,uar gjitha ku,sht,et. Por, nuk është ç,ësht,je dia,logu, kërkon ko,nsens,us të 27 shteteve anëtare. Sa herë i in,form,ojë ministrat unë e ng,ris,ë këtë ç,ësht,je. Është e dh,im,bsh,me kjo çës,ht,je. Shpresoj që Kosova të marrë sa më shp,ej,t lib,erali,zimi,n e vizave”, ka thënë Lajçak në konferencë për media.

”Mandati im është i qartë, jam për të le,htës,uar dialogun që të ar,ri,het një ma,rrëv,esh,je gjith,ëpërf,shirë,se e nor,mal,izi,mit. Me këtë de,fin,im BE-ja dë,shir,on të bëjë të qartë se u takon pal,ëve se çfarë marr,ëdhë,nie duan të kenë. Ne nuk ua imp,ono,jmë këtë gjë. Nuk ka të bëjë di,log,u me sta,tus,in e Kosovës, por me marrë,dhëni,en me Serbinë”, ka thënë tutje ai.

Leave a comment

Your email address will not be published.