“Kelyshi” i Vuçiq Petar Petkoviq godet rende Vjosa Osmanin me fjalet qe tha per te

“Kelyshi” i Vuçiq Petar Petkoviq godet rende Vjosa Osmanin me fjalet qe tha per te

“Kelyshi” i Vuçiq Petar Petkoviq godet rende Vjosa Osmanin me fjalet qe tha per te

Drejtori i zyrës për Kosovë në Qeverinë e Serbisë, Petar Petkoviq, ka thënë se Prishtina nuk ka ndërmend të dia,log,ojë me nde,rshmë,ri, kjo sipas tij meqë kanë pë,rçu,ar mesazhe se Beogradi po bll,ok,on nego,ciat,at.”Aku,z,at e tyre të pa,baza se Beogradi zyrtar po “bl,lok,on dia,lo,gun” dhe se ek,zi,ston një “li,stë e gja,të” e marrëveshjeve që Beogradi nuk i ka mba,jtur, siç pre,tend,on Vjosa Osmani, nuk mund të int,erpre,toh,en ndryshe”, tha Petkoviq në një deklaratë me s,hkri,m, përcjell Klankosova.tv.Sipas tij ”real,it,eti ishte kre,jtësi,sht ndr,yshe” dhe se ”kanë kaluar 3206 ditë që kur Prishtina re,fuz,on të for,mo,jë As,ociac,ioni,n e Kom,unave Serbe. Prishtina gjithashtu ka ref,uzu,ar prej kohësh të l,ejo,jë k,ërk,ime në nën,të vende në Kosovë, ku Beogradi ka in,fo,rm,acion,e të besueshme për es,htr,at e njerëzve të zhd,u,kur gja,të l,uft,ës”.

”Kanë kaluar në,ntë vjet që kur Prishtina ref,uzon të zbatojë mar,rëve,shjet në fus,hë,n e en,ergj,isë, por gje,ner,on kr,izë ene,rgje,ti,e”, deklaroi Petkoviq në reagimin e tij.”Për të qenë ab,solu,ti,sht i qar,të, Beogradi është ven,dos,ur dhe pa mëd,ys,hje i për,kus,htuar ndaj dia,l,ogut dhe pr,oc,es,it të no,rm,alizimi,t të mar,ëdhë,niev,e, por dia,lo,gu nuk mund të t,rajt,oh,et si një mo,nol,og nga një palë shan,ta,zhu,es,e në tr,yez,ën e bisedimeve, por si një pr,oce,s i kë,rkim,it të përbashkët për një zg,jidh,je kom,pr,omi,si”, shtoi ai.

Leave a comment

Your email address will not be published.